Ներքին գնահատում 2016-2017 - Դպրոց N:155

Փնտրել
Go to content

Main menu:

Ներքին գնահատում 2016-2017

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի ներքին գործունեության տարեկան հաշվետվություն
2016-2017 ուսումնական տարի


Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցի առաքելությունն է՝ ձևավորել ուսումնական, սոցիալ-հոգեբանական այնպիսի միջավայր, որը կնպաստի հաջողակ և մրցունակ երիտասարդ հայ երիտասարդների և անհատների ձևավորմանը, ովքեր հաջողված կլինեն թե՛ որպես ՀՀ հասարակության լիիրավ անդամ և թե՛ որպես հետագա մասնագիտական ուղին շարունակող հասուն երիտասարդներ:

2016-2017 ուսումնական տարին հաջողությամբ ամփոփվել է և պատրաստվել է սույն հաշվետվությունը` ՀՀ ԿԳ նախարարի 26.02.2015թ. թիվ 110-Ա/Ք  հրամանով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվության ձևի և մեթոդական ուղեցույցի» համապատասխան:

Հաշվետվությունը բաղկացած է 6 մասից և Հավելված1-ից:

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին
Հաստատության անվանումը, համարը. «Լ. Միրիջանյանի  անվան  թիվ 155  հիմնական  դպրոց»  ՊՈԱԿ
Հաստատության հասցեն. ՀՀ, ք. Երևան, Բաշինջաղյան  2-րդ  նրբանցք
Հաստատության հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն.  Հեռ. 010 34-09-66, Էլ-հասցե.  yerevan155@schools.am
Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն. school155.schools.am


Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների  համար
Դասարանների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան
1 -ին դասարան 7 6 7 աճ
2-րդ դասարան 6 7 6 նվազում
3-րդ դասարան 5 6 6 հաստատուն
4-րդ դասարան 5 5 6 աճ
5-րդ դասարան 5 5 5 հաստատուն
6-րդ դասարան 5 5 5 հաստատուն
7-րդ դասարան 4 5 5 հաստատուն
8-րդ դասարան 3 4 5 աճ
9-րդ դասարան 2 3 4 աճ
10-րդ դասարան    աճ
11-րդ դասարան    աճ
12 -րդ դասարան    աճ
Ընդամենը 42 46 49 աճ

Աղյուսակ 2. ՝Սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ դասարանների
Սովորողների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան
1 -ին դասարան 217 206 220 աճ
2-րդ դասարան 182 205 197 աճ, նվազում
3-րդ դասարան 167 173 201 աճ
4-րդ դասարան 154 163 173 աճ
5-րդ դասարան 151 153 161 աճ
6-րդ դասարան 127 152 154 աճ
7-րդ դասարան 109 134 148 աճ
8-րդ դասարան 82 106 131 աճ
9-րդ դասարան 45 77 111 աճ
10-րդ դասարան -   -
11-րդ դասարան -   -
12-րդ դասարան -   -
Ընդամենը 1234 1369 1495 աճ
Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ  2  ուստարիների համար
Ցուցանիշը 2014-2015
ուստարի 2015-2016 ուստարի
2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 1244 1381 1502 աճ
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 1234 1369 1496 աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 31 32 24 աճ, այնուհետև՝ նվազում
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 41 44 30 աճ, նվազում

Վերլուծելով սովորողների թվաքանակի փոփոխության պատճառները` գալիս ենք այն եզրակացության, որ աշակերտների թիվը գնալով աճում է, ինչին նպաստում են տարիների ընթացքում տնօրենության ձեռնարկած բազմաթիվ միջոցառումները և հանդիպումները թե՛ աշակերտների և թե՛ ծնողների հետ: Միջոցառումները միտված են եղել համապատասխան ուսումնական և բարենպաստ բարոյահոգեբանական միջավայրի ստեղծմանը, որն էլ իր հերթին խթանել է դպրոցի բարի համբավի տարածումը համայնքում: Հարկ է նշել, որ դպրոցի կողքին առկա են այլ դպրոցներ և չնայած այդ հանգամանքին, կատարված աշխատանքների շնորհիվ, տարեցտարի գրանցվում է աշակերտների քանակի աճ՝ չնայած նախակրթարանի բացակայությանը, որը էական գործոն է աշակերտների քանակի ավելացման հարցում: Աշակերտների ավելացման հարցում մեծապես նպաստում են նաև օլիմպիադաներում և ուսումնական գործընթացում ունեցած հաջողությունները:

Աղյուսակ 4.  Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝  ընթացիկ  և  նախորդ 2 ուստարիների համար
Ցուցանիշը  2014-2015
ուստարի 2015-2016
ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխություն ների դինամիկան
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 56 70 76 աճ
Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը 22,7 22,6 21,1 նվազում

Ուսուցիչների թիվը համապատասխանում է ուսումնական ծանրաբեռնվածությանը՝ ըստ ուսումնական պլանի և աճը պայմանավորված է աշակերտների թվի ավելացմամբ:  Միևնույն ժամանակ ուսուցիչների թիվը համապատասխանում է առկա ծանրաբեռնվածությանը, թեպետև այն բարձր է ՏՀԶԿ երկրների միջինից՝ տարեկան 782 ժամ, և մոտ է Ռուսաստանի միջնակարգ դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությանը, որը և պայմանավորված է ուսումնական ծրագրերի առանձնահատկություններով:  


Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար
Ուսուցիչների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016
ուստարի 2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 6 5 5 աճ
31-ից 40 տարեկան 15 16 17 աճ, այնուհետև՝ նվազում
41-ից 50 տարեկան 15 16 10 նվազում
51-ից 55 տարեկան 7 8 24 Նվազում, այնուհետև՝ աճ
56 տարեկան և ավելի 13 17 14 աճ


Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

Պաշտոնը  Անունը, ազգանունը հայրանունը  Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Տնօրեն Լ. Ս.Դանիելյան 13 23 Մեդալ «Մեսրոպ   Մաշտոց»  

Հուշամեդալ ՀՀ ԿԳ  նախարարի           
ՈՒս. գծով  փոխտնօրեն Ժ.Ս. Հարությունյան 1 1 չունի
ՄԿԱԳ  փոխտնօրեն Ա.Բ.Պետրոսյան 6 20 չունի
ՈՒս. գծով  փոխտնօրեն Ս.Ս. Թադևոսյան 4 10 չունի
ՄԿԱ  փոխտնօրեն Ն.Գ.Սարգսյան 3 3 չունի
Տնտ. Գծով  փոխտնօրեն Ի.Հ. Սարգսյան 20 20 չունի
Հաշվապահ Ա.Մ. Սարգսյան 20 20 չունի

Աղյուսակ 7. Տվյալներ ուսումնական հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության
խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Մեսրոպյան   Էլեոնորա   Համլետի Թիվ 155 դպրոց,    ուսուցիչ  Բարձրագույն
06.11.2013
Հակոբյան   Անահիտ   Սահակի   Թիվ 155 դպրոց,    ուսուցիչ Բարձրագույն
06.11.2013
Արամ  Աղասու  Վարդերեսյանին ՀՀ  Պաշտպանության նախարարություն Բարձրագույն
06.11.2013
ՈՒնջուղուլյան   Հեղինե   Մկրտիչի  Թիվ 155 դպրոց,    երկարօրյայի   դաստիարակ Բարձրագույն  06.11.2013
Ավետիսյան   Անդրանիկ   Սասունիկի  «Անի-Աշկա» ՍՊԸ-ի  փոխտնորեն Բարձրագույն 06.11.2013
Ստեփանյան   Ստեփան   Սարգսի  «ՀՀ  ԿԱ  ՊԳ  վարչ. պետական գույքի  գույքագրման  և գնահատման  գործակալություն»  ՊՈԱԿ-Ի  գլխավոր  տնօրեն Բարձրագույն
06.11.2013
Աղաբաբյան   Սերգեյ  Էմինի  Աջափնյակ  վարչական  շրջանի   ղեկավարի  աշխատակազմի  կրթության  մշակույթի  և  սպորտի  բաժնի  առաջատար  մասնագետ  Բարձրագույն
06.11.2013
Սարգսյան   Իլյա   Կոլյանի
ՀՀ  ԿԳՆ  տեսչավորման բաժնի պետ   բարձրագույն
06.11.2013

Դպրոցի  խորհուրդը գործում է իր նշանակությանը և կանոնակարգին համապատասխան: Ուսումնական տարվա ընթացքում, ընդունված կարգով, գումարվում է խորհրդի նիստ՝ երեք ամիսը մեկ անգամ, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային ուրբաթ օրը: Նիստերի ժամանակ քննարկվում են դպրոցի նախահաշվի նախագիծը, տարեկան պլանը, ընթացիկ խնդիրները, կազմակերպչական, ուսուցիչների խրախուսման, պարգևատրման և այլ հարցեր: Խորհրդի անդամները ամբողջությամբ իրազեկված են դպրոցի հիմնախնդիրներից, ակտիվ մասնակցում են դպրոցի զարգացմանը նպաստող ծրագրերին, ինչպես նաև ծավալում են ակտիվ գործունեություն:


Մաս 2. Ուսումնական հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության պահպանումը

2.1. Ուսումնական հաստատությունը պահպանում է շենքի և տարածքի անվտանգ շահագործումը

1. Ուսումնական հաստատության տարածքը ցանկապատված է և անվտանգ սովորողների ազատ տեղաշարժման համար:
2. Ուսումնական հաստատությունն ունի տարածք` մեկուսացված ու հեռացված ավտոճանապարհային գոտուց, աղմուկի, օդի աղտոտման աղբյուրներ հանդիսացող արդյունաբերական կամ այլ օբյեկտներից:
3. Արտակարգ իրավիճակներում հատուկ ծառայությունների մեքենաները կարող են անարգել մոտենալ հաստատության շենքին:
4. Ուսումնական հաստատության տարածքը մաքուր է, իսկ լաբորատորիաներում օգտագործվող այրվող և այլ վտանգավոր նյութերի թափոնները, աղբը կանոնավոր հավաքվում են հատուկ աղբարկղներում և դուրս են բերվում հաստատության տարածքից:
5. Ուսումնականհաստատության ամբողջ տարածքում պարբերաբար իրականացվում են միջոցառումներ` կրծողներիև վտանգավոր միջատների, թափառողշների, կատուներիևայլկենդանիների դեմ:


2.2. Ուսումնական հաստատությունում պահպանված են սովորողների և աշխատակազմի համար ուսումնական գործընթացի և աշխատանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերը, կազմակերպված են առողջության պահպանման համապատասխան ծառայություններ

1. Ուսումնականհաստատության շենքը վերանորոգված է:
2. Ուսումնական հաստատության շենքի շահագործումը համապատասխանում է շահագործման անվտանգության նորմատիվներին:
3. Ուսումնական հաստատության շենքում առկա են դեպի դուրս բացվող պահուստային ելքեր:
4. Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է կապի և արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգով:
5. Ուսումնական հաստատության շենքը հարմարեցված է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք (այսուհետ` ԿԱՊԿ) ունեցող սովորողների անվտանգ տեղաշարժ և ուսուցում ապահովող պայմաններին (թեքահարթակներ, լայն դռներ և այլն):
6. Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է սարքին վիճակում գտնվող հակահրդեհային, անվտանգության լրակազմով, տանիքը պատված է հրակայուն նյութերով:
7. Ուսումնական հաստատությունում ոչ կառուցվածքային վտանգներ չկան:
8. Ուսումնական հաստատության համակարգչային սարքավորումները, հեռուստացույցները ամուր են տեղադրված և ամրացված են աշխատատեղերին
9. Ուսումնական հաստատության անիվներով տեղաշարժվող ծանր իրերն ամրացված են հատակին:
10. Ուսումնական հաստատության կահույքի բաց դարակներից հեռացված են ծաղկամանները, նկարները, դեկորատիվ իրերը:
11. Ուսումնական հաստատության միջանցքների հատակները սայթաքուն չեն, իսկ եթեծածկված են ուղեգորգերով, ապա վերջիններս ամրացված են հատակին:
12. Ուսումնական հաստատության ստորին հարկերի պատուհաններն ունեն շարժական մետաղյա վանդակաճաղեր:
13. Ոսումնական հաստատության կահույքը համապատասխանում է անվտանգ կենսագործունեության պահանջներին, ամուր և բարվոք վիճակում է:
2.2. կետի հաստատության շենքի և դրա շահագործման անվտանգությունը նկարագրող 4-ից 6 ցուցանիշները և չափանիշները վերաբերում են սովորողների և աշխատակազմի տարհանման պահանջներին և հետևյալն են՝

14. Ուսումնական հաստատությունում մշակված և առկա է սովորողների ու անձնակազմի տարհանման պլան, որում հաշվի են առնված նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները:
15. Ուսումնական հաստատության նախասրահում, բոլոր հարկերում, դասասենյակներում փակցված են տարհանման պլան-սխեմաները` համապատասխան գունային ցուցասլաքներով:
16. Ուսումնական հաստատության տարհանման ուղիները ազատ են ավելորդ իրերից և արգելափակված չեն ծանր իրերով:

2.3. Ուսումնական հաստատության նախագծային հզորությունը նկարագրող ցուցանիշներ և չափանիշներ
Հաստատության նախագծային հզորությունը
1. Ուսումնական հաստատությունում սովորողների թիվը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) կառավարության հաստատած տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվներին և հաստատության լիցենզիայով սահմանված սահմանային տեղերին:
2. Ուսումնական հաստատության դասասենյակներում նստարանների թիվը և դրանց միջև հեռավորությունը համապատասխանում են առողջապահության պետական կառավարման լիազորված  մարմնի սահմանած նորմերին:
3. Ուսումնական հաստատության սովորողները «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ուսումնական դասընթացները անցկացնում են մարզադահլիճում:

Աղյուսակ 8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ՝ 13 սպրիլի 2015թվ.

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ)
Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև, П-աձև, խառը) Սեղան-նստարանների թիվը Սեղան-նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունները
N1 54 շարքերով 17-34 0,70
N2 54 շարքերով 16-32 0,70
N3 54 շարքերով 16-32 0,70
N4 54 շարքերով 15-30 0,70
N5 54 շարքերով 18-36 0,70
N6 54 շարքերով 17-34 0,70
N7 54 շարքերով 18-36 0,70
N8 45 շարքերով 17-34 0,70
N9 54 շարքերով 18-36 0,70
N10 54 շարքերով 16-32 0,70
N11 54 շարքերով 17-34 0,70
N12 54 շարքերով 17-34 0,70
N13 54 շարքերով 18-36 0,75
N14 54 շարքերով 18-36 0,75
N15 54 շարքերով 18-36 0,75
N16 54 շարքերով 15-30 0,70
N17 45 շարքերով 15-30 0,50
N18 45 շարքերով 15-30 0,50
N19 54 շարքերով 17-34 0,70
N20 54 շարքերով 14-28 0,70
N21 36 շարքերով 15-30 0,50
N22 36 շարքերով 15-30 0,50
N23 54 շարքերով 16-32 0,70
N24 66 շարքերով 16-32 0,70
N25 72 շարքերով 16-32 0,70
N26 72 շարքերով 16-32 0,70
N27 45 շարքերով 14-28 0,70
N28 72 շարքերով 15-30 0,70
N29 72 շարքերով 16-32 0,70
N30 45 շարքերով 15-30 0,70
N31 45 շարքերով 15-30 0,70
N32 72 շարքերով 16-32 0,70
N33 72 շարքերով 15-30 0,70
N34 54 շարքերով 16-32 0,70
N35 54 շարքերով 15-30 0,70
N36 45 շարքերով 14-28 0,70
N37 54 շարքերով 15-30 0,70
N38 45 շարքերով 15-30 0,70
N39 45 շարքերով 16-32 0,70
N40 45 շարքերով 12-24 0,50
N41 18 շարքերով 10-20 0,70
N42 45 շարքերով 12-24 0,60
N43 32,40 շարքերով 16-32 0,80
N44 32,40 շարքերով 16-32 0,80
N45 32,40 շարքերով 16-32 0,80


Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ՝ 13 սպրիլի 2015թվ.

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը (քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը (քմ)
N1 54 1,6 պակաս   0,4
N2 54 1,7 պակաս   0,3
N3 54 1,7 պակաս   0,3
N4 54 1,8 պակաս   0,2
N5 54 1,5 պակաս   0,5
N6 54 1,6 պակաս   0,4
N7 54 1,5 պակաս   0,5
N8 45 1,3 պակաս   0,7
N9 54 1,5 պակաս   0,5
N10 54 1,7 պակաս   0,3
N11 54 1,6 պակաս   0,4
N12 54 1,6 պակաս   0,4
N13 54 1,5 պակաս   0,5
N14 54 1,6 պակաս   0,4
N15 54 1,7 պակաս   0,3
N16 54 1,8 պակաս   0,2
N17 45 1,5 պակաս   0,5
N18 45 1,5 պակաս   0,5
N19 54 1,6 պակաս   0,4
N20 54 1,9 պակաս   0,1
N21 36 1,2 պակաս   0,8
N22 36 1,2 պակաս   0,8
N23 54 1,4 պակաս   0,6
N24 66 2,1 ավել       0,1
N25 72 2,3 ավել       0,3
N26 72 2,3 ավել       0,3
N27 45 1,6 պակաս   0,4
N28 72 2,4 ավել        0,4
N29 72 2,3 ավել        0,3
N30 45 1,5 պակաս   0,5
N31 45 1,5 պակաս   0,5
N32 72 2,3 ավել         0,3
N33 72 2,4 ավել        0,4
N34 54 1,4 պակաս   0,6
N35 54 1,8 պակաս   0,2
N36 45 1,6 պակաս   0,4
N37 54 1,7 պակաս   0,3
N38 45 2,4 ավել        0,4
N39 45 2,2 ավել        0,2
N40 45 1,3 պակաս   0,7
N41 18 1,4 պակաս   0,6
N42 45 1,9 պակաս   0,1
N43 32,40 1,3 պակաս   0,7
N44 32,40 1,3 պակաս   0,7
N45 32,40 1,3 պակաս   0,7


Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը հիմնականում պակաս է սահմանված նորմերից, սակայն այդ տարբերությունը էական չէ և չունի բացասական ազդեցություն սովորողների ուսումնական գործընթացի և միջավայրի, ինչպես նաև անհրաժեշտ ուսումնական գործընթացը ապահովելու համար:

2.4. Ուսումնական հաստատության անձնակազմի և սովորողների անվտանգ կենսագործունեությունը նկարագրող չափանիշներ
Դպրոցում իրականացվում են նպատակային ուսուցողական ծրագրեր, որոնք ուղղված են սովորողների շրջանում անվտանգ կենսագործունեության և առողջ ապրելակերպի կարողությունների ու հմտությունների ձևավորմանը:
1. Ուսումնական հաստատության անձնակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին:
2. Ուսումնական հաստատության անձնակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակ, հրշեջ-տեղեկատու, հրշեջ-ծորակ և այլն) գտնվելու տեղերի վերաբերյալ ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին:
3. Ուսումնական hաստատությունում իրականացվում են տեղական վտանգների գնահատման և աղետների պատրաստվածության վերաբերյալ տարաբնույթ միջոցառումներ:
4. Ուսումնական հաստատությունում առկա է աղետների պատրաստվածության, քաղաքացիական պաշտպանվածության պլան, և ուսումնական տարվա ընթացքում գործարկվում  է պլանը, իրականացվում են վարժանքներ, վարվում է գրանցամանտյան:
5. Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով:
6. Ուսումնական հաստատության բոլոր դասասենյակներում առկա են ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներ, և ջեռուցման ամիսներին դասասենյակներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին:
7. Ուսումնական հաստատության միջանցքները ջեռուցվում են, և միջանցքներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին:
8. Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով:
9. Ուսումնական հաստատության բոլոր հարկերում առկա են առանձնացված վերանորոգված սանհանգույցներ` տղաների և աղջիկների համար:
10. Ուսումնական հաստատության բոլոր սանհանգույցներն ապահովված են շուրջօրյա հոսող ջրով և հիգիենայի պարագաներով (օճառ, թուղթ և այլն):
11. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ուսումնական հաստատությունում կա հարմարեցված սանhանգույց, որի մոտ առկա է հաշմանդամության տարբերանշանը:
12. Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, որը համապատասխանում է սանտարահիգիենիկ պայմաններին:
13. Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ աննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ:
14. Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ, և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն:

Այս բաժնի և հետագա այլ բաժիններում որոշ չափանիշներին լիարժեք պատասխանելու համար դպրոցի տնօրինությունն իրականացրել է հարցումներ ծնողների, սովորողների և ուսուցիչների շրջանում` հարցվող յուրաքանչյուր խմբի համար նախապես մշակված առանձին հարցաթերթիկով (հարցաթերթերը կցվում են):

Հարցման արդյունքները ուսումնասիրվել և վերլուծվել են: Հարցումներին մասնակցել են 119 սովորող, 120 ծնող և 56 ուսուցիչ: Աղյուսակներում ամփոփված և վերլուծված են հարցումների պատասխանները՝ ըստ համապատասխան բաժինների:


Չափանիշներ 1 և 2
Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

Դիտարկման ամսաթիվ՝ 15 ապրիլի 2015թվական

N Չափանիշը Արձանագրել իրավիճակը
1. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին Հարցմանը մասնակցած սովորողների 47,4%-ը նշել է, որ լիովին տիրապետում է արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին:  50%-ը` մասամբ է տիրապետում, իսկ  1,7%-ը նշել է, որ չի տիրապետում:

Հարցմանը մասնակցած ուսուցիչների 76.8%-ը նշել է, որ լիովին տիրապետում է արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին, իսկ 23.2%-ը ` մասամբ:
2. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին Հարցմանը մասնակցած սովորողների 43.2 %-ը նշել է, որ լիովին տեղեկացված է հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների տեղերին ու տիրապետում է դրանց օգտագործման կանոններին,  54.2%-ը՝ մասամբ, իսկ  2.5 %-ը ` տեղեկացված չէ:

Հարցմանը մասնակցած ուսուցիչներից 49.1 %-ը նշել է, որ լիովին տեղեկացված է հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին, 49.1%-ը` մասամբ, իսկ 1.8 %-ը՝ չի տիրապետում:

Հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ հաստատության անձնակազմի և սովորողների իրազեկցվածությունը արտակարգ իրավիճակներում գործելու ուղղությամբ բավականին բարձր է: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է իրականացնել բազմակողմանի աշխատանքներ՝ այդ ուղղությամբ աշխատակազմի և սովորողների ամբողջական իրազեկվածությունը ապահովելու համար:

Չափանիշ 3

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների  ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված ուսումնական նյութերը և պարագաները Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
04.09.2014թ. 2-րդ գ դասարաններ Զրույց-սեմինար փրկարարի օրվա կապակցությամբ 35 աշակերտ
04.09.2014թ. 1-9-րդ գ դասարաններ Տարհանում փրկարարի օրվան նվիրված 1100 աշակերտ
21.11.2041թ. 7-9-րդ դասարաններ Այցելություն Աջափնյակի թիվ 7 հրշեջ փրկարարական կայան  48 աշակերտ (հրդեհաշիջման, փրկարարական և առաջին բուժօգնության խմբեր)
01.12.2014թ. 1-ին դասարաններ Տարհանման պլանի ծանոթացում 214 աշակերտ
05.12.2014թ. 1-9-րդ դասարաններ «Տարհանման  կազմակերպումը երկրաշարժի ժամանակ»
Օգտագործված նյութեր և պարագաներ – կրակմարիչներ, պատգարակներ, հակագազեր, պաշտպանիչ համազգեստներ (ՕԶԿ), հակահրդեհային վահանակ: 1081 աշակերտ, 60 ուսուցիչ
02.03.2015թ. 7-9-րդ դասարան «Անձնակազմի և աշակերտների պաշտպանության կազմակերպում, տուժածներինառաջին բուժօգնության ցուցաբերում» թեմայով: 190 աշակերտ, 60 ուսուցիչ

Չափանիշ 4
Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ
Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը
Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
2011թ.  Ստեղծվել է վարժանքների և միջոցառումների  գրանցամատյան:
27.02.2015թ. V-IX Իրականացվել է փրկարարական աշխատանքների կազմակերպում առաջին բուժօգնության ցուցաբերումով: 450 աշակերտ, 40 ուսուցիչ
08.04.2015թ. I-IX Ստեղծվել է  Արտակարգ իրավիճակներում  գործելու պլան իր հավելվածներով:
08.04.2015թ.  29Լ հրամանով  ստեղծվել է Արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողով:
30Լ հրամանով ստեղծվել են կազմավորումներ՝  փրկակարական, հակահրդեհային,հասարակական կարգի պահպանման, առաջին բուժօգնության, ճառագայթային և քիմիական  հետախուզության և թաքստոցային:  48 աշակերտ

Աղյուսակ13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

Դիտարկման ամսաթիվ՝ 15 մարտի 2015թ.

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

Այո
Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

Դասասենյակ N1- N 30 գազ 220-250 24  ժամ
Դասասենյակ N31- N42  գազ 190-200 24  ժամ
Մարզադահլիճ  N1- N 2 գազ 200-230 24  ժամ
Միջոցառումների դահլիճ
գազ 150-190 24  ժամ
Ուսուցչանոց     գազ 200-230 24  ժամ
Ճաշարան    գազ 200-230 24  ժամ
1-ին հարկի միջանցքներ գազ 190-220 24  ժամ
2-րդ   հարկի միջանցքներ գազ 190-220 24  ժամ

Դպրոցի շենքը ջեռուցվում է ամբողջությամբ և միջին ջերմաստիճանը ամբողջ տարածքում կազմել է 220: Դասասենյակների ջեռուցման ռեժիմը թույլ է տալիս ձմեռվա ամիսներին շարունակել բնականոն գործունեությունը:

Չափանիշներ 8-11. Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրանց վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ՝ 30 ապրիլի 2015թվ.

Հաստատության ջրամատակարարումը
Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով
Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
Ոչ 18  ժամ հոսող խմելու ջուր, միջանցքներում նաև   դրված  են  խմելու  «Մաքուր  ջուր»  սարքեր / 6 հատ /:
Սանհանգույցներում   50- 150 լիտրանոց   տարաներում   ջուր  է  պահվում:
Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
Շենքի հարկը
Սան-հանգույցնե-րի թիվը Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու
թյունը Տղաների սան-հանգույցի առկայու
թյունը
Հիգիենայի պարագաների առկայու-
թյունը  Հարմարեց-վածությունը հաշմանդա
մություն ունեցող անձանց կարիքներին
Վերանո-րոգված են, թե ոչ
1-ին հարկ 7 Այո
Այո
Այո
Ոչ Այո

2-րդ հարկ 6 Այո
Այո
Այո
Ոչ Այո


Թեպետև ուսումնական հաստատությունը ապահովված չէ շուրջօրյա հոսող ջրով, այնուամենայնիվ հոսող ջրի 18 ժամյա առկայությունը բավականացնում է դպրոցի տեխնիկական կարիքները հոգալու համար: Ավելին, միջանցքներում տեղադրված «Մաքուր ջուր» սարքերը ապահովում են սովորողներին խմելու ջրով: Դպրոցի երկու հարկերում էլ գործում են վերանորոգված սանհանգույցներ թե՛ տղաների և թե՛ աղջիկների համար: Դպրոցի սանհանգույցները հարմարեցված չեն հատուկ կարիքներով սովորողների համար, քանի որ դպրոցը ներառական չէ: Այս ուղղությամբ դպրոցում էական խնդիրներ չեն հայտնաբերվել և սովորողներն ու աշխատակազմը ապահովված են սանիտարահիգիենիկ անհրաժեշտ պայմաններով:  
Չափանիշներ 12 - 13

Աղյուսակ 15. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ՝__4 ապրիլի 2015 թվական

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ

Այո
Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ
Ոչ
Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության
Սննդի կետի տեսակը (բուֆետ, ճաշարան ) Միաժամանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը (քմ) Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը
Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը
Տաք սննդի հնարավորությունը
Վերանորոգված է, թե ոչ

Բուֆետ 50 աշակերտ
30 քմ Այո
Այո
Ոչ Այո


Դպրոցն ունի վերանորոգված բուֆետ, որտեղ միառժամանակ կարող են սնվել 50 աշակերտ: Այն բավական չէ աշակերտներին հարմարավետ պայմաններում սնվելու համար, սակայն դպրոցն այլ տարածք չունի սննդի ապահովմանը հատկացնելու համար: Այլ էական խնդիրներ չեն հայտնաբերվել:


Չափանիշ 14
Աղյուսակ 16. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 21 ապրիլի 2015 թվական
Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ

Այո

Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն
Այո
Բուժքույրն ունի անհրաժեշտ մասնագիտական պատրաստվածություն՝ առաջին բուժօգնությունը ապահովելու համար:
Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը (քմ) Բուժ-
աշխատողների թիվը և նրանց պաշտոն
ները Բուժկետում առկա գույքը Բուժկետը վերանո րոգված է, թե ոչ
Սանիտարական վիճակը  Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
2-րդ  հարկ
18 քմ 1  բուքույր բավարար Այո
Ոչ լավ բավարար
Դպրոցի բուժկետը վերանորոգված է և գործում է բնականոն: Բուժկետում առկա միջոցները և դեղերը բավական են առաջին բուժօգնությունը ապահովելու համար: Այս ուղղությամբ դպրոցը խնդիրներ չունի:

2.5. Սոցիալական առողջության չափանիշներ
Աղյուսակ 17. Տվյալներ ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ

Դպրոցում ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման գրանցված դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը, սովորողը(ները) Ձեռնարկված միջոցառումը
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման հետ կապված դեպքեր դպրոցում չեն գրանցվել:
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումն կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները
Ծրագիրը կամ միջոցառումը  Ամսաթիվը Դասարանը

1.Զրույց-քննարկում «Անչափահասները և  թմրամոլությունը» թեմայով     23.09.2014թ.  VIII-IX
2. Զրույց-քննարկում «Անչափահասը և  հանցագործությունը»  թեմայով     02.03.2015թ. VII-IX
3.Բաց դաս «Վնասակար սովորություններ» 02.02.2015թ. VI
Դպրոցում երբևէ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքեր չեն գրանցվել:
Դպրոցի կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ
Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը  Առաջադրված մեխանիզմ
1. «Ծնողական խորհուրդների համադպրոցական ժողով» 24.09.2015 180 ծնող Ծնողների հետ քննարկվել են երեխայի իրավունքներն ու պարտականությունները
2. «Համադպրոցական ծնողական ժողով» 23.10.2015 200 ծնող Ծնողների իրազեկում դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլանին, ներքին կարգապահական կանոններին
3. «Համադպրոցական ծնողական ժողով» 04.03.2015 210 ծնող Սեմինար-քննարկում ծնողների հետ՝ երեխայի դաստիարակության հարցում վերջիններիս դերի և մոտեցումների վերաբերյալ
3. Դասարանական ծնողական ժողովներ 10.04.2015 800 ծնող Քննարկում ծնողների հետ երեխայի դաստիարակության հարցում վերջիններիս դերի և մոտեցումների վերաբերյալ
Բացի նշված միջոցառումներից, ծնողների շրջանում իրականացված հարցման արդյունքում պարզվել է, որ ծնողների միայն 48 տոկոսը երբեք չի մասնակցել վերոնշյալ միջոցառումներին: Ծնողների շրջանում նմանատիպ վերաբերմունքը վերոնշյալ հարցերին պայմանավորված է այն համոզմամբ, որ ընտանիքներում բացակայում են երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերը, իսկ դաստիարակությունը իրականացվում է համաձայն ընդունված սոցիալական նորմերի: Այնուամենայնիվ, դպրոցը կձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ ծնողներին իրազեկման միջոցառումներում ընդգրկելու համար: Մասնավորապես, նախատեսվում է իրազեկման այլ ձևաչափերի ընտրություն:   
Դպրոցում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը  Ամսաթիվ Դասարանը (ները) Մասնակիցների թիվը
1.Միջոցառում նվիրված «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ»-ի կանխարգելմանը 01.12.0214 VIII-IX 70 աշակերտ
2.Բաց դաս «Առողջ ապրելակերպ» 05.02.2015 VIII 25 աշակերտ
Դպրոցում երբևիցե աշակերտների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքեր չեն գրանցվել: Ավելին, դպրոցում պարբերաբար իրականացվում են միջոցառումներ` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ: Բացի միջոցառումներից, ուսուցիչները պարբերաբար դասերի ընթացքում, ոչ ֆորմալ, իրականացնում են բարոյախրատական զրույցներ՝ աշակերտների շրջանում համապատասխան արժեքային համակարգ ձևավորելու համար: Դպրոցում իրականացվում են հետևյալ միջոցառումները.
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1.Սեմինար «Վնասակար սովորություններից մինչև ազատազրկում» 04.12.2015 8-րդ դասարան 25 աշակերտ
2.Բաց դաս «Մարդու իրավունքների միջազգային օր» 01.12.2015 9-րդ դասարաններ 44 աշակերտ
3.Բաց դաս «Երեխայի իրավունքները» 23.01.2015 4-րդ դասարան 31 աշակերտ
4.Դաս-բանավեճ «Իմ արժեքային համակարգը» 25.02.2015 8-րդ դասարան 29 աշակերտ
5.Բաց դաս «Բարություն» 05.02.2015 4-րդ դասարան 34 աշակերտ
6.Բաս դաս «Քաղաքավարության կանոններ» 14.11.2014 5-րդ դասարան 33 աշակերտ
7.Բաց դաս «Հանդուրժողականություն» 17.02.2015 5-րդ դասարան 31 աշակերտ
8.Բաց դաս «Սերմանենք մեր հոգում բարությունը» 13.10.2014 7-րդ դասարան 27 աշակերտ
Դպրոցում սովորողների ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական անվտանգ գործունեության իրավիճակը պարզելու նպատակով իրականացվել է հարցում: Հարցման մասնակցել են ծնողները, ուսուցիչները և սովորողները:
Ծնողների 88.2%-ը, իրենց ուղղված այն հարցին, թե «Երբևէ դպրոցում Ձեր երեխան հայտնվել է վտանգավոր  իրավիճակում», պատասխանել է ոչ, 9.8 տոկոսը նշել է մեկ կամ երկու անգամ և միայն 1 ծնող պատասխանել է` ամեն ամիս: «Տեղեկացված ե՞ք  դպրոցում կազմակերպվող սոցիալական և ֆիզիկական անվտանգության հարցերով հատուկ կազմակերպված միջոցառումների մասին» հարցին ծնողների և 70.6 %-ը պատասխանել է այո,  11.8 %-ը ` ոչ, իսկ 17.6 տոկոսը՝ տեղյակ չի:
Ուսուցիչների 92.9 տոկոսը, իրենց ուղղված այն հարցին, թե «Ի՞նչ հաճախականությամբ են դպրոցում գրանցվում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական, հոգեբանական ճնշման և այլ դեպքեր», պատասխանել է` երբեք, իսկ 7.1 տոկոսը նշել է տարվա մեջ մեկ կամ երկու անգամ:
Սովորողների 93.2 %-ը, իրենց ուղղված այն հարցին, թե «Դպրոցում հայտնվե՞լ ես արդյոք վտանգավոր իրավիճակում» պատասխանել է երբեք, 5.9%-ը՝ տարվա մեջ մեկ կամ երկու անգամ, իսկ 0.80 %-ը՝ ամեն ամիս: Այն հարցին, թե «Որքա՞ն հաճախ են Ձեր դպրոցում գրանցվում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման, մարմնական վնասվածքներ ստանալու և այլ  դեպքեր», սովորողների 90,1%-ը պատասխանել է երբեք, իսկ 0,9%-ը` տարվա մեջ 1 կամ 2 անգամ:

Դպրոցը հետևողական է աշակերտների ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական առողջությանն պահպանմանը և պարբերաբար իրականացնում է իրազեկման բարձրացման միջոցառումներ, առանձին դեպքերում նաև ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում:  Բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքեր գրեթե չեն արձանագրվել, իսկ ծնողները, սովորողները և աշխատակազմը ընդահնուր առմամբ բավարարված են այդ հարցերում դպրոցի իրավիճակով:


Մաս 3. Ուսումնական հաստատության գործունեության արդյունավետություն
3.1. Հաստատության սովորողների առաջադիմությունը  նկարագրող  ցուցանիշների  հաշվարկը և վերլուծությունը տրված է ստորև Աղյուսակներ 18-ում :    

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ 2015-16 ուսումնական տարում

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Պետական պարտադիր առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.
դաս. 12-րդ.
դաս.  4-րդ. դաս. 9-րդ.
դաս. 12-րդ.
դաս.  4-րդ.
դաս. 9-րդ.
դաս. 12-րդ.
դաս.
Հայոց լեզու 148   8 6,8  8 12,5
Մաթեմատիկա 148   7,8 6,8  7,1 12
Անգլերեն 148   7,5 6,9   15
Ռուսաց  լեզու 148   7,8 6,9   13,3
Երաժշտություն 148   8,8     
Կերպարվեստ 148   9     
Ես և շրջ. աշխ. 148   8,3     
Տեխնալոգիա 148   8,9     
Գրականություն  76   7    
Հայ. աշխարհ.  76   6,9   12,5
Համ. պատմութ.  76   7    
Հայոց  պատմ.  76   7   12,7
ՀԵՊ  76   7,4    
Հասարակագիտ  76   7,4    
Երկրաչափութ.  76   6,8    
Ինֆորմատիկա  76   7    
Ֆիզիկա  76   6,8   12
Քիմիա  76   6,7   11,7
Կենսաբանութ.  76   6,7   12,7
ՆԶՊ  76   7,4    
Ֆիզկուլտուրա 148 76   8,2   8,1
Շախմատ 148        
Ընդամենը         
Դպրոցում սովորողների միջին գնահատականները միջին և միջինից բարձր տիրույթում են: Բավականին բարձր են 4-րդ դասարանցիների գիտոլիքների  ստուգման միջին գնահատականները մայրենիից և մաթեմատիկայից, ինչպես նաև 9-րդ դասարանցիների գրականությունից, անգլերենից և ռուսաց լեզվից պետական ավարտական քննությունների միջին միավորները: 2016-2017 ուստարվա առաջադիմությունը կազմել է 100%, որակը`60%:  Որակը տարրական դպրոցում կազմել է 85%,   միջին դպրոցում՝ 46 %:

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ 2016-2017 ուստարում

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.
դաս. 12-րդ.
դաս.  4-րդ. դաս. 9-րդ.
դաս. 12-րդ.
դաս.  4-րդ.
դաս. 9-րդ.
դաս. 12-րդ.
դաս.
Հայոց լեզու 173 111   6,9 6,7 8,2 11,4
Մաթեմատիկա 173 111   6,8 6,3 8,1 10,2
Անգլերեն 173 111   6,1 6,4  13,3
Ռուսաց  լեզու 173 111   6,9 6,5  12,1
Երաժշտություն 173        
Կերպարվեստ 173        
Ես և շրջ. աշխ. 173        
Տեխնալոգիա 173        
Գրականություն  111    6,8  12,1
Հայ. աշխարհ.  111    6,9  11,1
Համ. պատմութ.  111    6,4   
Հայոց  պատմ.  111    7,2  10,5
ՀԵՊ  111    7,3   
Հասարակագիտ  111    7,4   
Երկրաչափութ.  111    6,1   
Ինֆորմատիկա  111    6,7   
Ֆիզիկա  111    6,8  11,5
Քիմիա  111    6,3  11,8
Կենսաբանութ.  111    6,1  10,1
ՆԶՊ  111    8,1   
Ֆիզկուլտուրա 173 111    8,2  8,3
Շախմատ 173        
Ընդամենը         
2015-2016 և 2016-2017 ուսումնական տարիների սովորողների ուսումնառության արդյունքների (գնահատականների) համեմատությունը ցույց է տալիս, որ դպրոցում առկա է առաջադիմության աճ:Աղյուսակ 20. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետականավարտական քննությունների արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ


Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը նախորդ ուսումնական տարվա նկատմամբ՝ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ. դաս. 9-րդ.դաս. 12-րդ.դաս. 4-րդ. դաս. 9-րդ.դաս. 12-րդ.դաս.
Հայոց լեզու 2% 5,6%   1,1%
Մաթեմատիկա  10%    1,8%
Ռուսաց  լեզու     1%
Անգլերեն     1,7%
Ֆիզիկա     0,5%
Քիմիա     0,1%
Կենսաբանութ.     2,6%
Հայոց  պատմ.     2,2%
Աշխարհագրութ     1,4%
Ֆիզկուլտուրա     1,1%
2015-2016 և 2016-2017 ուստարիների քննությունների արդյունքների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ սովորողների ստացած գնահատականները աճել են: Գնահատականների աճը պայմանավորված է դպրոցի կազմակերպած վերապատրոստումներով, կլոր սեղան- քննարկումներով և այլն: Դպրոցը ներդնում է անհրաժեշտ ջանքեր ուսման որակը բարելավելու համար: Հատկապես ուշադրություն է դարձվում երեխաների ինքնուրույն մտածելակերպի, որոշակի հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը:

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների


Ցուցանիշ 2014-2015 ուսատրի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
1-ից
4-րդ. դաս. 5-ից
9-րդ.
դաս. 10-ից 12-րդ.
դաս.  1-ից
4-րդ. դաս. 5-ից
9-րդ.
դաս. 10-ից 12-րդ.
դաս.  1-ից
4-րդ. դաս. 5-ից
9-րդ.
դաս. 10-ից 12-րդ.
դաս.
Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների  210


42% 76


15%  218


41,2% 1027


16,3%  217


38% 102


15%
Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը`ըստ կրթական աստիճանների 109


22% 283


55%  102


18,8% 314


50,4%  114


20% 377


54%
Ավարտման գործակից՝ըստ կրթական աստիճանների 100% 100%  100% 100%  100% 100%
Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների         
Կրկնուսույցների մոտ պարապող սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների         
Միասնական քննություններին մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ
____ ____  ____ ____  ____ ____
Ավարտական և միասնական քննություններից անբավարար ստացած շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ
____ ____  ____ ____  ____ ____
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թիվը և տոկոսը
____ 20

44%  ____ ____   30

27%
Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունված 12-րդ դասարանի շրջանավարտների թիվը և տոկոսը
____ ____  ____ ____  ____ ____
Բուհեր ընդունված շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի համեմատ
____ ____  ____ ____  ____ ____
Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների. 7630 15257 7939 12396 24259  19852 34448
Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական ատիճանների ____ ____  ____ ____  ____ ____
Ուսումնական տարվա ընթացքում տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների  այդ թվում 28

3,9% 13

2,5%  29

4,1% 11

1,7%  16

2% 14

2%
-ՀՀ այլ հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը 14 8 7    6 6
-այլ երկրների ուսումնական հաստատությունների տեղափոխվածների թիվը 14 5     11 8
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսումն ընդհատած (անավարտ թողած) սովորողների ընդհանուր թիվը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում         
-հիվանդության, անկարողության պատճառով         
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով         
-սովորել չցանականալու պատճառով         
-այլ պատճառներով          

Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ թեպետև գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը դպրոցում չի գերազանցում 50 տոկոսը, սակայն տարեցտարի այն աճում է և տարեկան աճը կազմում է 1  տոկոս: Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը չի գերազանցում միջինում 20%-ը 1-4-րդ դասարաններում: Մտահոգիչ է 5-9-րդ դասարանների աշակերտների ցածր առաջադիմությունը, որը միջինում կազմում է 54 %, սակայն տարեցտարի այս թիվը նվազում է:   Միևնույն ժամանակ ավարտման գործակիցը հիմնականում 100 տոկոս է, ինչպես նաև չկան կրկնուսույցների մոտ պարապող աշակերտներ: Միջինում հիմնական դպրոցի շրջանավարտների 52 տոկոսը շարունակում են իրենց ուսումը նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում: Արտահոսքը դպրոցից  մեծ չէ, տեղափոխվում են թե՛ այլ հաստատություններ և թե՛ այլ երկրներ: Դպրոցը պետք է հավելյալ միջոցներ ձեռնարկի կրթության որակի ցուցանիշները  առավել բարելավելու ուղղությամբ:

Աղյուսակ 22. Տվյալներ մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում ու մարզական, մշակութի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական  մրցույթներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015
ուստարի 2015-2016
ուստարի 2016-2017
ուստարի
Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 7 սովորող

0,6% 4 սովորող

0,3%
12 սովորող

5%

Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը  1 սովորող

14%

2 սովորող

0,8%
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ  1 սովորող

0,08%

4 սովորող


Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը    
Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ   
Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը     
Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողականմրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ  95 սովորող
7.7%

Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացած սովորղների թիվը և տոկոսը
18 սովորող
1.5 %


Աղյուսակ 22-ում բերված չեն տվյալներ դպրոցական և տարածքային օլիմպիադաներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ, սակայն պետք է նշել, որ դպրոցական օլիմպիադաներին մասնակցել են 200-250 աշակերտ: Դպրոցը մասնակցել է նաև<<Մեղու. հայերենը բոլորի համար>> (1 լավագույն մրցանակ), <<Կենգուրու 2015>>(6 լավագույն մրցանակ) միջազգային մաթեմատիկական մրցույթին, «Ռուսկիյ մեդվեժոնոկ» (1 հատուկ մրցանակ) մրցույթներին և ստացել խրախուսական մրցանակներ:  Դպրոցը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցառումներ աշակետների ներգրավվածությունը նմանատիպ մրցույթներում բարձրացնելու համար: Կատարվում են իրազեկման լայնածավալ աշխատանքներ թե՛ աշակերտների և թե՛ ծնողների շրջանում:

16.2. Հաստատության ուսուցիչներին և նրանց գործունեությանը վերաբերող ցուցանիշներ


Աղյուսակ 23.Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2013-2014
ուստարի 2014-2015
ուստարի 2015-2016
ուստարի 2016-2017
ուստարի
Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 38 ուսուցիչ կամ

73%41 ուսուցիչ կամ

73,2% 60 ուսուցիչ կամ

67 %


56 ուսուցիչ կամ

74 %
Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը  52 ուսուցիչ կամ


100%56 ուսուցիչ կամ


100% 47 ուսուցիչ կամ


100%66 ուսուցիչ կամ


100%
Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 0 0 2 3
Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 0 0 48 ուսուցիչ կամ

69% 0
Նախարարության կողմից երաշխավորվածկամ այլ կազմակերպություններում վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը  33 ուսուցիչ կամ


63%24 ուսուցիչ կամ


43%57 ուսուցիչ կամ

76%
Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 0 0  0
Ուսուցիչների միջին տարիքը 44,3

44 40 41
Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում (ամսագրերում) հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական, հեղինակային և այլ աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը. 0 0 3 4
Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 0 0 40 ուսուցիչ

67% 45 ուսուցիչ

68%
Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 0 0 60 ուսուցիչ

100% 66 ուսուցիչ

100%
Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թիվը 0 0 48 56
Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը 121 ժամ
120  ժամ 110 ժամ
3 ժամ
ՈՒստարվա ընթացքում հաստատությունում անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը 0 0 75 96
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումների թիվը 0 0 1264 ժամ 1320 ժամ
ՈՒսումնական տարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը, 0 0  
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը: 0 0 2 1
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 0 0  
Ուսուցիչների հիմնական կազմն ունի բարձրագույն մանկավարժական որակավորում: Սակայն դպրոցը պետք է ապահովի, որ այն ուսուցիչները, ովքեր չունեն համապատասխան որակավորումը, ստանան այն գալիք 2-3 տարիների ընթացքում:
Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է անհրաժեշտ ուսուցչական կազմով և բոլորը դասավանդում են իրենց մասնագիտությամբ: Դպրոցը չունի գիտական կոչում ունեցող կամ որպես ուսուցիչ վերապատրաստող ուսուցիչներ: Նախորդ տարիների հետ համեմատած, ուսուցիչները սկսել են զբաղվել հետազոտական և ստեղծագործական աշխատանքով, ունեն հրապարակումներ և հոդվածներ: Դպրոցն ունի տարակարգ ստացած ուսուցիչներ: Ուսուցիչների հիմնական մասը պարբերաբար վերապատրաստվում է և կիրառում է դասավանդման նոր, ինտերակտիվ մեթոդներ: Ուսուցիչները զբաղվում են նաև անձնական մասնագիտական կատարելագործմամբ և պարբերաբար իրականացնում բաց դասեր, դասալսումներ՝ ուսումնական գործընթացի որակը բարձրացնելու նպատակով:
Աշակերտների շրջանում իրականացված հարցման ընթացքում իրենց ուղղված « Քո գնահատմամբ ինչպիսի՞ն է քեզ դասավանդող ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստվածությունը» հարցին, սովորողների 65.3 %-ը նշել է գերազանց, 33.1 %-ը՝ լավ, և միայն 1.7 %-ը բավարար:
Այնուամենայնիվ, դպրոցը հարկ է համարում ներդնել համապատասխան միջոցներ և ներուժ ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը, հետազոտական և ստեղծագործական գործունեությամբ զբաղվելը խրախուսելու համար, ինչպես նաև ընդլայնի նրանց  մասնակցությունը տարբեր մրցույթներին: Սա ոչ միայն կնպաստի նոր ուսուցիչների տարակարգի ձեռքբերմանը, այլև կբարձրացնի ուսումնական գործընթացի որակը:


3.3 Հաստատության ուսումնական միջավայրին և ծառայություններին վերաբերող ցուցանիշներ չափանիշներ
Աղյուսակ 24. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի տարածքը քմ-ով  90
Գրադարանում համակարգիչների թիվը 1
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգիչների թիվը 1
Գրադարարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի թիվը 35
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի (բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի) ընդհանուր թիվը, այդ թվում 7767
-գեղարվեստական գրքերի թիվը  2137
-տեղեկատվական գրքերի թիվը (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն) 2230
-ուսումնա-մեթոդական գրքերի թիվը 3400
-ամսագերի թիվը 3360
-այլ
Վերջին անգամ գարդարանային ֆոնդի նոր գրականությամբ համալրվելու տարեթիվը 2014  թ.
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 90
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը Այո
Անցկացվո՞ւմ են գրադարանում դասեր և ուսումնական պարապմունքներ Այո
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն Ոչ
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ  Այո
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից Ոչ
Գարդարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան  Այո,  200 կտոր
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադրանի գրադարակներին և պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ Այո
Գրադրանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր Ոչ
Գրադանավարը կարողանո՞ւմ է օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից Ոչ

Դպրոցի ուսումնական միջավայրի հագեցվածության վերաբերյալ հարցում է իրականացվել աշակերտների շրջանում: Իրենց ուղղված «Քո գնահատմամբ, ինչպիսի՞ն է դպրոցում ուսումնական միջավայրի հագեցվածությունը / գրադարան, համակարգչային կաբինետների և լաբարատորիաների/»  հարցին 56.8 % -ը պատասխանել է գերազանց, 39.8 %-ը՝ լավ, իսկ 3.4 %-ը՝ բավարար: Իսկ  « Ի՞նչ հաճախականությամբ ես օգտվում դպրոցում գործող գրադարանից» հարցին, նրանց  23.7 %-ը  պատասխանել է ամեն շաբաթ կամ ավելի հաճախ, 43.2 %-ը՝ ամեն ամիս, իսկ 5.9%-ը նշել է երբեք: Ընդհանուր առմամբ սովորողների գրադարանից օգտվելը անուղղակի պայմանավորված է նաև աշակերտների առաջադիմության տվյալներով, և այնուամենայնիվ, աշակերտների մեծամասնությունը օգտվում է դպրոցի ուսումնական ռեսուրսներից, որը դրական ցուցանիշ է:

Դպրոցի գրադարանային պայմանների ուսումնասիրությունը և հարցման արդյունքները ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ գրադարանը գրավիչ է աշակերտների համար և տնօրինությունը խրախուսում է գրադարանի նոր գրականությամբ ապահովումը, այդ թվում նաև էլեկտրոնային ռեսուրսների ապահովումը: Ընթերցասրահը օգտագործվում է նաև դասերի և սեմինարների կազմակերպման համար, որը ևս խթանիչ միջոց է աշակերտին ներգրավելու համապատասխան միջավայրում:

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

Լաբորատորիանե, կաբինետներ և դահլիճներ Տարածքը (քմ) Վերանորոգման կարիքը Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումները,
պարագաները (թվարկել հիմնականը) Ուսումնա-
նյութական, ուսումնա-դիդակտիկ նյութերը Լրացուցիչ, գույքի, սարքա
վորումների, պարագաների
նյութերի կարիքը
Ֆիզիկայի լաբորատորիա, կաբինետ 18

72 չկա Շտատիվներ, ուժաչափեր,
Ներքին  այրման   մոդելներ,
Ճախարակներ,էլեկտրոֆոսֆոր  մեքենա, ուլտրամանուշակագույն   ճառագայթման  սարք, գալվոնոմետր, ոսպնյակ  ցրող  սարք, ալիքային  մեքենա, դեֆորմացիա  ցույց  տվող  սարք: Պաստառներ,
Վահանակներ
Էլեկտրոնային
դասանյութեր  Հրակայուն  կոլբաներ,
Ջերմաչափեր,Գալիլեյի  խողովակ

Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ 18

72 չկա Բալիստիկ  ճոճանակ, միկրոսկոպ,տերիոմիկրոսկոմ, ջրի  որակի  մանիթորինգի  սարք, մետաղների  հավաքածու,էլեկտրոլիզի  սարք, լաբորատոր  պահարան, ցորացուցիչ,ացետիլենի  ստացման  մոդել Թթուներ, օրգանական  նյութեր, մետաղներ, օքսիդներ, ոչ  մետաղներ, աղեր, փայտանյութեր, մոլեկուլային  մոդելներ Հրակայուն  կոլբաներ, թորման  սարք
Կենսաբանության լաբորատորիա, կաբինետ 18

72 չկա Մանրադիտակ, անատոմիական   մուլյաժներ Կենդանաբանական,բուսաբանական մակետներ, խրթվիլակներ,
Պաստառներ,ցուցատախտակներ
Աշխարհագրության լաբորատորիա, կաբինետ - չկա  Գլոբուսներ, Պաստառ, Վահանակներ, քարտեզներ, էլեկտրոնային  դասեր, կողմնացույց, մակետներ
Պատմության կաբինետ - չկա   
Պաստառ, Վահանակներ, քարտեզներ, էլեկտրոնային  դասեր
Ռազմագիտության
կաբինետ 66 չկա <<Կալաշնիկով>> մակնիշի ավտոմատի , նռնականետ , նռնակներ ,ականներ,                         ավտոմատի փամփուշտներ,               հրացան   ՏՈԶ - 8 / ՏՈԶ- 12             օդամղիչ հրացան,              հրաձգարան , Հակագազ   Պաստառ, Վահանակներ,
Համակարգչային լաբորատորիա, կաբինետ -

54 չկա Համակարգիչներ, պատճենահանման  սարքեր,էլեկտրոնային  գրատախտակներ, սկանեռ Պաստառ, Վահանակներ, էլեկտրոնային  դասեր
Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ -

- չկա - Պաստառ, էլեկտրոնային  դասեր
Արհեստանոց (նշել ինչպիսի) 54 չկա   
Միջոցառումների դահլիճ 288
չկա   
Մարզադահլիճ  N1 324 չկա Գնդակներ, այծիկ, գանտելներ,բադմինթոնի  և  թենիսի  ռակետներ, շվեդական  պատ, զուգափայտ, մարմնամարզական  գերան  և  նստարաններ Պաստառ, Վահանակներ,
Մարզադահլիճ  N2 132 չկա Գնդակներ, պարան, բուլավաներ, օղակներ,ուժաչափ,ներքնակներ  

Դիտարկումից պարզ է, որ դպրոցի լաբորատորիաները, կաբինետները և մարզադահլիճները հագեցած են անհրաժեշտ պարագաներով: Այս հարցի հետ կապված խնդիրները վերհանելու համար  հարցում է իրականացվել ծնողներ, ուսուցիչների և աշակերտների շրջանում: «Ինչպե՞ս եք գնահատում Ձեր դպրոցում ուսումնական միջավայրի հագեցվածությունը /գրադարան, համակարգչային և Ձեր կաբինետի, լաբորոտորիաների և այլն/» հարցին ուսուցիչներից ստացվել են հետևյալ պատասխանները.

Բացի այդ, ուսուցիչներին ուղղված «Դասերի ժամանակ օգտագործվող առկա ուսումնադիտողական պարագաները և ուսումնադիդակտիկ նյութերը /քարտեզներ, պլակատներ, տեսալսողական նյութեր և այլն/ բավարարում են Ձեզ» հարցին ուսուցիչների 60.7%-ը պատասխանել է լիովին, և միայն 39.3%-ը՝ մասամբ: Իսկ «Ի՞նչ հաճախականությամբ եք օգտագործում ուսումնադիդակտիկ պարագաներ և նյութեր» հարցին 89.3 %-ը պատասխանել է ամեն շաբաթ կամ ավելի հաճախ, 7.1%-ը՝ ամեն ամիս, և միայն 3.6%-ը նշել է այլ:
Դպրոցի ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վիճակի ուսումնասիրությունը և հարցման արդյունքերը վկայում են, որ դրանք գտնվում են բարվոք վիճակում և հիմնականում բավարարում են աշակերտների և ուսուցիչների ուսումնական, կրթական կարիքները:  Ուսուցիչները մեծամասամբ հաճախ օգտագործում են ուսումնադիդակտիկ նյութեր և պարագաներ:

3.4. Ուսումնական հաստատության ներքին արդյուանվետության ցուցանիշներ

Հաստատության ներքին արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը տրված է ստորև Աղյուսակ 26-ում:

Աղյուսակ 26. Ուսումնական հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար
Ցուցանիշներ  2012-2013 ուստարի 2013 -2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016
ուստարի Փոփոխություն
ների դինամիկան
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերություն 20,5 21,5 22  աճ
Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը  85,5 59 65  նվազում
Դասարանների միջին խտությունը  28,5 29,5 29,4  աճ
Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը 124 360 ՀՀ դրամ 134 313 ՀՀ դրամ 139 293 ՀՀ դրամ
աճ
Սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը 72 536 ՀՀ դրամ 59 576 ՀՀ դրամ 88 731 ՀՀ դրամ
աճ
Ուսուցիչների միջին աշխատավարձը  93 085 ՀՀ դրամ 117 511 ՀՀ դրամ 134 484 ՀՀ դրամ
աճ
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը  185 104 ՀՀ դրամ 153 822 ՀՀ դրամ 197 000 ՀՀ դրամ
աճ

Արդյունավետության ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դպրոցը գործում է բավականին արդյունավետ: Սովորող/ուսուցիչ և սովորող/սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունները, ինչպես նաև դասարանների միջին խտությունը բարձր են և այն էականորեն տարբերվում է ՏՀԶԿ երկրների միջինից (1/13 աշակերտ), որը կարող է ազդել ուսումնական որակի վրա, սակայն արդյունավետության տեսանկյունից ունեն դրական միտում: Հաշվի առնելով դպրոցի ֆինանսավորումը և միջին աշխատավարձերը աճը, կարելի է եզրահանգել, որ դպրոցի արդյունավետությունը բարձր է: Ընդ որում, վերջին երկու ցուցանիշները ունեն աճի միտում, իսկ սովորող/ուսուցիչ հարաբերությունը գրեթե անփոփոխ է,  չնայած սովորողների թվի աճը էական չէ: Կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ աշխատակազմի աշխատավարձերը  վերջին 3 տարիների ընթացքում աճել են:


Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ

2013թ.  2014թ.  2015թ.  2016թ.
Հաստատության տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցների չափը  1,03 % 0,46 % 0,21%
Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը 94 000 ՀՀ դրամ 112 000 ՀՀ դրամ 113 000 ՀՀ դրամ
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը  0 0 0
Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը  87,2% 83,3% 82,1%
Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը  5% 5,3% 4,5%
Նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը 5,1% 6% 5,9%

Դպրոցի ֆինանսական միջոցների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ֆինանսները ուղղվում են հիմնականում աշխատավարձերի վճարմանը: Դպրոցում զարգացման և ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու, ուսումնամեթոդական համալիրի բարելավման, շենքի բարեկարգման և այլ աշխատանքների համար ֆինանսական միջոցները կազմում են միջինում 5.5 %: Այդ աշխատանքների համար դպրոցը պետք է փորձի ներգրավել միջոցներ   ֆինանսավորման այլ աղբյուրներից:

Մաս. 4. Ուսումնական հաստատությունում ներառական կրթության և հավասարության ապահովում

Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 հիմնական դպրոցը ներառական կրթություն չի իրականացնում, հետևաբար ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերող չափանիշների աղյուսակը լրացված չէ:
Եվ չնայած այդ հանգամանքին, դպրոցի տնօրինությունը հարցում է իրականացրել պարզելու, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունեն սովորողները և ուսուցչական կազմը ներառական կրթության վերաբերյալ:
Սովորողների ուղղված «Ինչպիսի՞ն է քո վերաբերմունքը ներառական կրթությանը» հարցին սովորողների ձայները գրեթե հավասարապես կիսվել են և  48.3%-ը պատասխանել է դրական,  45.8 %-ը՝ բացասական, և 5.9 %` տվել է այլ պատասխան: Նույն հարցին ուսուցիչների 100%-ը պատասխանել են դրական:
«Որքանո՞վ է քեզ հաջողվում հաղթահարել ներառականության հետ կապված կարծրատիպերը սեփական վարքագծում»  հարցին սովորողների 42,6%-ը պատասխանել է լիովին, 52,4%-ը` մասամբ, իսկ 1 սովորող պատասխանել է , որ չի կարողանում հաղթահարել սեփական կարծրատիպերը:
Նույն հարցին ուսուցիչների 60.7 %-ը պատասխանել է դրական, իսկ 30.4 %-ը` բացասական, իսկ 8.9 %-ը՝ այլ: Սա վկայում է, որ դպրոցի աշխատանքները պետք է ուղղվեն սովորողների և ուսուցիչների, ինչպես նաև ծնողների շրջանում ներառական կրթության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը:
Աղյուսակ 28. Հաստատությունում ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվողչափանիշներ
Չափանիշ Այո Ոչ Մենաբանություն
Ներառական կրթության զարգացումը որպես նպատակ ամրագրված էուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում   (Եթե այո, ապա կատարել հղում համապատասխան փաստաթղթից:)
Ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում՝ ուսուցիչների վերապատրաստումներ   (Եթե այո, ապա կատարել հղում և թվարկել ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումները:)
Ուսումնական հաստատությանտնօրենն ունի ներառական կրթության գործընթացի համակարգման լիազորություններով օժտված տեղակալ (կամ այն պատվիրակված է տեղակալներից որևէ մեկին).   (Եթե այո, ապա նշել համապատասխան աշխատակցի տվյալները և նկարագրել պարտականությունների շրջանակը:)
Ուսումնական հաստատության վեբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքիհետ հետադարձ կապի հնարավորությամբ   (Եթե այո, ապա նկարագրել կայքի ներառական կրթության բաժինը, ինչպիսի նյութեր են տեղադրված կայքում, դրանց թարմեցման հաճախականությությունը, հաճախորդների թիվը և այլն):
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր:    (Եթե այո, ապա նշել այդ ծրագրերըդասընթացները, ներառված սովորողների թիվը ըստ դասարանների, դրանց հատկացված շաբաթական ժամերը ըստ դասարաննների, և գնահատել դրանց արդյունավետությունը:)
Վերջին 5 տարում տնօրինությունը մասնակցել է ներառական հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման    (Եթե այո, ապա նշել վերապատրաստող կազմակերպությունը, վերապատրաստման ամսաթիվը, և տևողությունը ժամերով, ինչպես նաև մեկնաբանել դրա արդյունավետությունը:)
Ուսումնական հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող ուսուցիչներ: Վերջին 5 տարում ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը:   (Եթե այո, ապա նշել վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը, և որպես ուսուցիչ վերապատրաստող
վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը: Նշել նաևվերապատրաստող կազմակերպությունը, վերապատրաստման ամսաթիվը, և տևողությունը ժամերով, ինչպես նաև մեկնաբանել վերապատրաստումների արդյունավետությունը:)
Ուսումնական հաստատությունում ամենուրեք (դասասենյակներ, դահլիճներ, գրադարաններ և այլն) տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ապահովված է ֆիզիկական մատչելիություն   (Եթե այո, ապա նկարագրել ինչպիսի պայմաններ են ստեղծված տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ֆիզիկական մատչելիության ապահովման համար:)
Հաստատությունն ունի ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական աջակցության թիմ (հատուկ մանկավարժ, սոցիալական աշխատող, հոգեբան, ուսուցչի օգնական և այլն)
  (Եթե այո, ապա թվարկել հոգեբանամանկավարժական աջակցության ինչ հաստիքեր ունի հաստատությունը, ինչպես է կազմակերպվում նրանց աշխատանքը: Նկարագրել նաև ներառական կրթության ուղղությամբ համապատասխան աշխատողներիպարտականությունների շրջանակը, կրթության առանձնահատուկ պայմաններ կարիք ունեցող երեխաների հետ վարվող աշխանքները, լրացուցիչ հաստիքների կարիքը, և այլն:)
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն ապահովված են դասագրքերով, գրենական պիտույքներով, հարմարանքներով, այլ պարագաներով,
  (Եթե այո, ապա թվարկել նշել ինչ դասագրքեր են օգտագործում ֆունկցիաների տարատեսակ սահմանափակումներ ունեցող սովորողները, դրանց քանակը, ձեռք բերման տարեթիվը, ֆիզիկական վիճակը և այլն:)
Հաստատությունում առկա են ուսումնամեթոդական նութեր և սարքավորումներ՝ լսողության և տեսողության գործառույթի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող աշակերտների համար
  (Եթե այո, ապա թվարկել ինչ սարքավորումներ և ուսումնամեթոդական նյութեր ունի հաստատությունըլսողության և տեսողության ֆունկցիայի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող սովորողների համար, դրանց քանակը, ձեռք բերման տարեթիվը, ֆիզիկական վիճակը, օգտագործման հաճախականությունը, արդյունավետությունը և այլն: Նշել նաև լրացուցիչ սարքավորումների և ուսումնամեթոդական նյութերի կարիքը:)
Ուսումնական հաստատությանդասասենյակների դասավորվածությունն այնպիսին է, որ ԿԱՊԿունեցող սովորողներըմեկուսացված չեն
  (Եթե այո, ապա նկարագրել ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների համար ուսուցման կազմակերպման պայմանները,դասասենյակների դասավորվածությունը,ինչպես նաև նրանց դասերին մասնակցության պայմաններն ու ձևերը:)
Ուսումնական հաստատությունն ունի ռեսուրս-սենյակ՝ԿԱՊԿունեցող սովորողներիհամար
  (Եթե այո, ապա նկարագրել ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների համար նախատեսված ռեսուրս-սենյակի ֆիզիկական վիճակը, չափերը, հագեցվածությունը սարքավորումներով և ուսումնամեթոդական նյութերով, ինչպես նաև սենյակի օգտագործման հաճախականությունը: Նշել նաև լրացուցիչ սարքավորումների և ուսումնամեթոդական նյութերի կարիքը:)
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող ֆիզիկական խոչընդոտները (թեքահարթակ, հենակ և այլն)
  (Եթե այո, ապա նկարագրել, թե ինչպես և մանրամասնել ինչ պայմաններ կան հաստատությունում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար. օրինակ՝ թեքահարթակ, հենակներ և այլն: Թվարկել նաև լրացուցիչ կարիքները:)
Ուսումնականհաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ)
  (Կատարել հարցում պարզելու, թե արդյոք հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ): Հարցման մեջ ներառել  ուսուցիչներին, սովորողներին, ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների, ծնողներին, և վարչական կազմը: Նկարագրել, հարցման արդյուքները:)
Անհատական ուսումնական պլանները մշակվում են համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշիչի և առարկայական ծրագրերի` հաշվի առնելով սովորողների կարիքները,  ընդունակությունները, հնարավորությունները, ձեռքբերումները, առաջընթացը    ...........
Ուսուցիչների թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ
  (Ուսուցիչների դիրքորոշումը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում: Ուսուցիչների շրջանում հետազոտության արդյուքներով հաշվարկել նրանց թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ:)
Ուսուցիչները գիտակցում են ներառական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը, դրանց վերացման անհրաժեշտությունը և ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր   (Ուսուցիչների դիրքորոշումը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում)
Ուսուցիչները ունեն հավասար վերաբերմունք բոլոր երեխաների նկատմամբ, անկախ նրանց միջև եղած տարբերություններից և նրանց առանձնահատուկ կարիքներից   (Ուսուցիչների վերաբերմունքը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներ ուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների,  ծնողների, և վարչական կազմի շրջանում)
Ուսուցիչները կարողանում են հայտնաբերել կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ կամ երևույթ դասարանում, դպրոցում, ուսումնական նյութերում և նույնիսկ սեփական վարքագծում   (Կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ կամ երևույթ հայտաբերելուուսուցիչների ունակությունը պարզելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հարցումներուսուցիչների, սովորողների, այդ թվում ՝ ԿԱՊԿ ուեցողների, ծնողների, ինչպես նաև վարչական կազմի շրջանում)
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է սոցիալական աջակցության ծրագրեր սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար այո  ա) անվճար դասագրքերի տրամադրում (52աշ.)
բ)«Դիակոնիա»բարեգործական կազմակերպության կողմից «Գուգարք» ճամբար (25 աշ.)
գ) «Դիակոնիա» բարեգործական կազմակերպության կողմից հագուստի, սննդի և գրենական պիտույքների տրամադրում (52 աշ.)
դ) Մեկնում  Հանքավանի «Լուսաբաց  ճամբար»  (22աշ.)

ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներինկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողներինախաձեռնությունները   (նկարագրել հաստատության սովորողների այն որոնք ուղղված են ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանը)
Աղյուսակ. 29.  Տվյալներ հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ  

Ցուցանիշ 2014-2015
ուստարի 2015-2016
ուստարի 2016-2017
ուստարի
Սեռերի հավասարության գործակիցը տ.663,ա.581
88% տ.663,ա.581
88% տ.751,ա.731

Աշակերտական խորհրդում սեռերի հավասարության   գործակիցը
86% 86%
Գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող աղջիկների թվին տ.206,  ա.242
89% տ.206,  ա.242
89% տ.87,ա.130

Տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող աղջիկների թվին _______ _______
Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (ժամերով) 11.682/11.205 11.682/11.205 29.514/24.786
«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա» և «Կենսաբանություն» առարկաներից տղաների և աղջիկների տարեկան միջին առաջադիմությունը Մաթեմ.   տ/ա6,4/7,2
Ֆիզիկա   տ/ա6,1/7,5
Քիմիա     տ/ա6,4/8,1
Կենսաբ.  տ/ա6,3/7,2 Մաթեմ.   տ/ա6,4/7,2
Ֆիզիկա   տ/ա6,1/7,5
Քիմիա     տ/ա6,4/8,1
Կենսաբ.  տ/ա6,3/7,2 Մաթեմ.   տ/ա6,5/7,1
Ֆիզիկա   տ/ա5,4/7,2
Քիմիա     տ/ա6,1/7,6
Կենսաբ.  տ/ա6,2/6,3
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը և տոկոսը 0.4% 0.3%
Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը ________  2
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների միջին տարեկան առաջադիմությունը 85% 41% 40%
Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը 729աշ.-59% 791աշ.-53% 791աշ.-53%
Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը __________ __________ __________
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար հաստատության իրականացրած սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը տվյալ ուստարում 2/100 2/120 1
Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը 2 2 1
Հաստատության կողմից իրականացված` ներառական  կրթության նառնչվող արտադասարանական միջոցառումների (զրույցներ, կինոնկարների դիտում, քննարկումներ, կլորսեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներևայլն) թիվը՝ըստ դասարանների 0 0 0

Դպրոցում աշակերտների սեռային բաշխվածությունը գրեթե հավասար է, սակայն աղջիկների առաջադիմությունը գերազանցում է տղաների առաջադիմությունը: Չնայախ դրան, այդ տարբերությունը էական չէ և ընդհանուր առմամբ անդրադարձը ընդհանուր միջին առաջադիմությանը էական չէ: Աշակերտների կեսից ավելին օգտվում են անվճար դասագրքեր ստանալու հնարավորությունից: Ընդհանուր առմամբ դպրոցը, ըստ ֆինանական հնարավորությունների և վարչական կարգավորումների ապահովում է հավասար հնարավորություններ թե՛ սեռային և թե՛ սոցիալական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների համար:  Այնուամենայնիվ, դպրոցը պետք է ձեռնարկի միջոցներ տղաների առաջադիմությունը բարձրացնելու ուղղությամբ:

Մաս 5. Համայնքային մասնակցությունշ
Աղյուսակ 30. Տվյալներ հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցությունն են ուեցել իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից որոշումների կայացմանը 4 4 3
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը - - -
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 28 120 21
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 5 5 6
Նկարագրել, թե ինչպես է տնօրինությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը
Հիմք ընդունելով սովորողների ինքնավարության խնդիրները՝ հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության  ոգով դաստիարակված անձի ձևավորումը, ազգային և համամարդկային արժեքների զարգացումը, երիտասարդ սերնդի պատշաճ վարքի և վարվելակերպի ձևավորումը, դպրոցի տնօրինությունը մեծապես աջակցում է աշակերտներին, հաշվի առնում նրանց հուզող հարցերը, բարձրացրած խնդիրները և հնարավորության սահմանում տալիս համապատասխան լուծումներ:
Նկարագրել սովորող - սովորող և սովորող - ուսուցիչ հարաբերությունները դպրոցում

Ուսուցիչների և սովորողների շրջանում իրականացված հարցման ընթացքում՝ սովորող- սովորող և սովորող - ուսուցիչ հարաբերությունները դպրոցում պարզելու նպատակով, իրականացվել է նաև հարցադրում այդ ուղղությամբ: «Ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր դպրոցում սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը» հարցին հարցմանը մասնակցած ուսուցիչների 49.1 %-ը պատասխանել է գերազանց, 43.6 %-ը` լավ, 7.3 %-ը` բավարար:

«Ինչպես կգնահատեք Ձեր համագործակցությունը մյուս ուսուցիչների հետ» հարցին 42.9 %-ը գնահատել է շատ արդյունավետ, 55.4 %-ը՝ արդյունավետ, իսկ 1.8%-ը՝ բավարար:

Իսկ «Ինչպիսի՞ ն է Ձեր դպրոցում սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը» հարցին սովորողների 47.5%-ը պատասխանել է գերազանց, 46.6%-ը` լավ, իսկ 5.1%-ը` բավարար:

«Ինչպիսի՞ն է քո համագործակցությունը համադասարանցիների և այլ սովորողների հետ» հարցին սովորողների 40.2%-ը գնահատել է գերազանց, 52.1%-ը` լավ, իսկ 7.7%-ը` բավարար:

Տվյալների ընդհանուր վերլուծությունից պարզ է, որ դպրոցում ընդհանուր առմամբ տիրում է բարենպաստ սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտ: Եվ ուսուցիչների, և սովորողների բավարարվածությունը դպրոցում տիրող մթնոլորտից հիմնականում դրական է:  
Աղյուսակ 31. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ
Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Ստեղծվել է ուսումնադաստիարակչական հանձնախումբ 19.09.16թ. 21սովորող
1,4%
2.Դասարանական խորհուրդների միջոցով պարզվել է ուսման մեջ հետ մնացող աշակերտների թիվը և քննարկվել դասավանդող ուսուցիչների հետ 24.11.16էթ. 40 սովորող
3%
3.Աշխորհրդի ուսումնադաստիարակչական հանձնախմբի օգնությամբ բացահայտվել է 5-9-րդ դասարաններում ուսման մեջ հետ մնացող աշակերտներին և նրանց համար կազմակերպվել  է խորհրդատվություն 15.12.16թ. 29սովորող
2%
Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցները՝սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Կազմակերպվել է հանդիպում ծնողների և դասղեկների հետ 10.04.17թ. 8 սովորող
0.8% 3 %
2.Իրականացվել է բանավեճ «Ս. Սարգիս թե՞ Ս. Վալենտին» թեմայով 14.02.17թ. 55սովորող
4%
3.Համագործակցություն է իրականացվել  դպրոցի ՄԿԱ տնօրենի տեղակալի հետ 2016-2017
ուստարի 25սովորող
2%
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները.` ներառյալ շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած վերոնշյալ միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Մայրենի լեզվին նվիրված բանաստեղծությունների ընթերցում ռադիոհանգույցով 21.02.2014թ 8 սովորող
2.Մաքրության շաբաթի կազմակերպում 03.03.2014-10.03.2014թ 420 սովորող
3.Պատի թերթի պատրաստում «Առողջ ապրելակերպ» 20.03.2014թ 12 սովորող
4.Շաբաթօրյակի կազմակերպում 12.04.2014թ 250 սովորող
5.Մրցույթ «Մայիսյան հերոսամարտեր» թեմայով 10.09.2014թ 108 սովորող
6.Հարգանքի տուրք Գուրգեն Մարգարյանի հիշատակին 19.02.2014թ  
7.Տարեցների օրվա առթիվ  շնորհավորական բացիկների նվիրում 06.10.2014թ 26 սովորող
8.Միջոցառում նվիրված ուսուցչի տոնին 05.10.2014թ 18 սովորող
9.«Երևանն ին տունն է» տեսաֆիլմի ցուցադրություն 15.10.2014թ 300 սովորող
10.Դասասենյանկների սանիտարական վիճակի ստուգում 10.10.-20.10.2014թ 15 սովորող
11.Միջանցքների հերթապահության վերահսկողություն 01.11.-10.11.2014թ 12 սովորող
12.Պատի թերթ «Զգուշացեք գրիպից» 01.12.2014թ 14 սովորող
13.Տեսաֆիլմի ցուցադրություն «Խոնարհ հերոսներ» 25.01.2015թ 260 սովորող
14.Մրցույթ «Հայոց գրերի հայր Մեսրոպ Մաշտոց» 20.02.2015թ 85 սովորող
15.Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված պաստառների պատրաստում 20.04.2015թ 120 սովորող
16.Ուսուցչի օրվան նվիրված ցերեկույթի կազմակերպում 05.10.2015թ 30 սովորող
17.<<Լավագույն ամանորյան ձևավորում>> խորագրով մրցույթ 15.12.2015թ 500 սովորող
18.<<Մեր անմահ Թումանյանը>> գրքերի մրցույթ 19.02.2016թ 400 սովորող
19.<<Քեզ ցու'յց տուր, տրամաբանիր>> 27.02.2016 350 սովորող
20. <<Ճանաչենք մեր մեծերին>> 15.02.2016թ 350 սովորող
21.Մայրենի լեզվի օրվան նվիրված պաստառների մրցույթ 25.02.2016թ 375 սովորող
22. Ցուցահանդես <<Ոսկեհեր աշուն>> 20.10.16թ. 250 սովորող
23.Մրցույթ <<Ամենամաքուր դասարան>> 10-20.
11.16թ. 450 սովորող
24.Մ. Մելքոնյանի ծննդյան օրվան նվիրված իրազեկման դաս 25.11.16թ. 350 սովորող
25.Մրցույթ <<Լավագույն ամանորյա ձևավորում>> 20-25.
12.16թ. 350 սովորող
<<Հայոց բանակ>> խորագրով իրազեկման դաս 27.01.2017թ. 450սովորող
Դաս-սեմինար <<Ապահով համացանց>> 23.02.2017թ. 120 սովորող
Աշակերտների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես 02.04.2017թ. 130 սովորող
  
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի գործունեության սկզբունքները և ձևերը՝ համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին
Աշակերտական խորհուրդը իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է կանոնադրությամբ: Ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան նպաստում է  դպրոցի գործունեության կազմակերպմանը, աշակերտներին վերաբերող հարցերի մասին նրանց կարծիքի ազատ արտահայտվելուն, ինչպես նաև սովորողների իրավունքների և պարտականությունների ճիշտ կատարմանը:
Բերված միջոցառումների ցանկը և հաճախականությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ դպրոցի աշակերտական խորհուրդը ակտիվ է և ներդնում է համապատասխան ջանքեր աշակերտների ընդհանուր ակտիվությունը բարձր պահելու, արդիական խնդիրների վերաբերյալ իրազեկվածությունը բարձրացնելու, առողջ ապրելակերպը խրախուսող միջոցառումներ կազմակերպելու ուղղությամբ: Այն ստեղծում է անհրաժեշտ ուսումնական և սոցիալ-հոգեբանական պայմաններ աշակերտների համար:
Աշակերտների հարցման ընթացքում իրենց ուղղված հետևյալ հարցին «Ո՞րքան հաճախ ես մասնակցում դպրոցի Աշակերտական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումներին /հանդեսներ, քննարկումներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն/» ստացվել են հետևյալ պատասխանները.


Գծապատկերից պարզ է, որ աշակերտների մեծ մասը հիմնականում մասնակցում է իրականացվող միջոցառումներին, սակայն անհրաժեշտ է նաև իրականացնել միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման առավել լայնամասշտաբ գործողություններ՝ աշակերտների առավել լայն զանգված ներգրավելու նպատակով:

Աղյուսակ 32. Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ
Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ. 14
100% 5
90% -
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովներիև այլնիթիվը 80 82 -
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը 1 1 1
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում 5 5 5
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում 18% 20% 15%
Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 12% 16% 25%
Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության  20% 53% 61%


Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.Առաջարկություն ուսումնական տարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական տարեկան ծրագրի վերաբերյալ 01.10.16թ.
52 ծնող
2.Առաջարկություն սովորողների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի բարելավման  վերաբերյալ  01.10.16թ. 48 ծնող
3. Ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով  սովորողներին  անվճար դասագրքեր հատկացնելու վերաբերյալ 05.09.16թ. 52 ծնող

4.Ամանորյա տոները հետաքրքիր և բովանդակալից անցկացնելու վերաբերյալ 20.12.16թ. 32 ծնող
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը Ծնողական ներդրումների չափը
1.Այցելություն Հովհ. Թումանյանի թանգարան 15.10.15թ. 15 ծնող
12%
2.Այցելություն Հովհ. Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոն 17.02.16թ. 12 ծնող
15%
3.Այցելություն Օշական 27.05.17թ. 35ծնող
14%
4.Մրցույթ «Ինքնատիպ շախմատ» 26.04.14թ. 50 ծնող
9%
5.Հիշատակի երթ դեպի Ծիծեռնակաբերդ 27.04.16թ. 25ծնող
22%
Ծնողներին ուղղված «Որքանո՞վ եք դու տեղեկացված դպրոցում կատարվող իրադարձություններից, միջոցառումներից» հարցին իրենց 76%-ը տոկոսը նշել է, որ լիովին տեղեկացված է, իսկ 24%-ը՝ մասամբ է տեղեկացված: Իսկ «Ինչպիսի՞ն է Ձեր ընդգրկվածությունը դպրոցի կյանքին վերաբերող տարաբնույթ գործունեության մեջ» հարցին ծնողների 70.6 %-ը պատասխանել է ակտիվ, իսկ 11.8-ը՝ շատ ակտիվ, և միայն 17.6 %-ը հանդես է եկել պասիվ մասնակցությամբ կամ չի մասնակցել:
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկությունների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը և ուսուցիչներին թիվը Մեկնաբանություններ
Առաջարկություն մանկավարժների  խրախուսման վերաբերյալ 01.10.16թ. 20 ծնող
Առաջատար ուսուցիչներին խրախուսելու վերաբերյալ 10.05.17թ. 35 ծնող
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը  Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ
1.Դպրոցի ծնողական խորհրդի թվակազմը հաստատելու, նախագահի և քարտուղարի ընտրություն  15.09.16թ.

2.Ծնողներին իրենց իրավունքների, պարտականությունների իրազեկմում  20.10.16թ.
4. «Հրաժեշտ դպրոցին», «Վերջին դաս և կանաչ ճանապարհ» միջոցառումների  կազմակերպման  աշխատանքների մասին 05.05.17թ.
5.Ծնողազուրկ և սոցիալապես  անապահով երեխաներին աջակցություն ցուցաբերելու մասին 16.12.16թ
6.Դպրոցում դրամահավաքության արգելման մասին 24.03.17թ.
.
7.Դպրոցի  գործունեության ներքին  գնահատման մասին 05.09.16թ.
8.«Դիակոնիա» բարեգործական  հիմնադրամի հետ համագործակցության մասին 07.10.15թ.
9.2016-2017 ուստարվա ընթացքում ծնողական կոմիտեի կատարած աշխատանքների  ամփոփում  12.05.17թ.
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և այլ նմանատիպ առաջարկությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը վերլուծելու համար կատարվել է հետևյալ հարցադրումը ծնողներին «Մասնակցել եք արդյո՞ք Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների առաջ քաշմանը, եթե այո, ապա ինչ հաճախականությամբ:»:  Հարցմանը մասնակցած ծնողների 74.5%-ը պատասխանել է ոչ, 11.8 %-ը` ամեն ամիս, 9.8 %-ը տարվա մեջ մեկ կամ երկու անգամ: Արդյունքում, հիմք ընդունելով տվյալները, կարելի է եզրահանգել, որ ծնողների մի մասը բավականին ակտիվ է և հանդես է գալիս համապատասխան նախաձեռնություններով:
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցության դեպքերը և դրանց ձևը Ամսաթիվ Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Մեկնաբանություններ
1.Հագուստի տրամադրում անապահով ընտանիքների երեխաներին 08.11.15թ. -
2.Էքսկուրսիաների կազմակերպման աջակցություն սոցիալապես անապահով  և ծնողազուրկ  երեխաներին 2016-2017
ուստարի  
Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը
Դպրոցում ծնողական և աշակերտական խորհուրդները սերտ համագործակցում են միմյանց հետ:՝ Ծնողները հաճախակի ներկա են լինում աշակերտական խորհրդի նիստերին, ծանոթանում են դպրոցում առկա խնդիրներին, առաջարկում են իրենց աջակցությունը: Դպրոցի ծնողները տեղեկանում են դպրոցի առօրյային հաճախակի կազմակերպվող հանդիպումների և ծնողական ժողովների ընթացքում, ինչպես նաև մշտապես հետևում են դպրոցի կայք էջում տեղադրվող նորություններին:
Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը
Ծնողների ներգրավվածությունը. սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը
Նկարագրել արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքները, որոնց մեջ վերջին 3 տարում ծնողները ներգրավված են եղել Ծնողների մասնակցության ձևերը և մասնակից ծնողների թիվը  Ծնողների ներդրումներիչափը Մեկնաբանություններ
1.Այցելություն դեպի պատմամշակութային վայրեր 350 ծնող
Աջակցություն կազմակերպչական աշխատանքներում
 
2.Այցելություն Խնկո Ապոր գրադարան 22ծնող
Փոխոդրամիջոցի տրամադրում
 
3.Այցելություն Օշական 25 ծնող
Աջակցություն կազմակերպչական աշխատանքներում
 
  
6.Մասնակցություն Երևանի հիմնադրման 2796 ամյակին 28 ծնող
Տրանսպորտի տրամադրում
 
7.Այցելություն Եռաբլուր 20 ծնող
 
8.Այցելություն  Ծիծեռնակաբերդ 52ծնող
Շախմատի պատրաստում տարբեր նյութերից,  աջակցություն ձևավորման աշխատանքներում  
Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը  Մեկնաբանություն
1. dasaran.am 2015-2016 ուստարի 750 ծնող
2. ktak.am 2015-2016 ուստարի 150 ծնող
3. armedu.am 2015-2016 ուստարի 200 ծնող
4.school155.schools.am 2015-2016 ուստարի 850 ծնող
Կատարվել են տարաբնույթ հարցադրումներ ծնողների ընդհանուր մասնակցային ակտիվությունը վերհանելու նպատակով: Ծնողներին ուղղված «Որքա՞ն հաճախ եք մասնակցում դպրոցի Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումներին/ հանդեսներ, քննարկումներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն/» ծնողների 39.2 %-ը պատասխանել է հաճախ, 37.3 %-ը՝ գրեթե միշտ, 21.6 %-ը նշել է հազվադեպ :

http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և հաստատության կայքերից օգտվելու վերաբերյալ հարցեր են ուղղվել նաև ուսուցիչներին , սովորողներին և ծնողներին: Հարցման արդյունքում վերհանվել է հետևյալ պատկերը.

Հարցման արդյունքում կարելի է եզրակացնել, որ կրթական կայքերից օգտվողների թիվը բավականին մեծ է, այսինքն թե ուսուցիչները, թե՛ սովորողները և թե՛ ծնողները ակտիվ օգտագործում են ՏՀՏ ընձեռնած հնարավորությունները: Այնուամենայնիվ, տնօրինությունը կձեռնարկի համապատասխան միջոցառումներ՝ ՏՀՏ և էլեկտրոնային հնարավորությունները առավել լայնատարած օգտագործելու ուղղությամբ բոլոր շահակիցների կողմից (ուսուցիչ, աշակերտ, ծնող): Բացի այդ ամուր է կապը դպրոցի և ծնողների միջև, մեծամասնությունը տեղեկացված է իրականացվող միջոցառումներից, ծնողների մեծամասնությունը հանդես է գալիս նախաձեռնություններով և առաջարկություններով:
Հարցման ընթացքում տնօրինությունն ուսումնասիրել է նաև  ծնողների, ուսուցիչների և սովորողների վերաբերմունքը  դպրոցին:
Ծնողներին ուղղվել են հետևյալ հարցերը. « 1. Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր դպրոցի աշխատանքը» և «2. Ձեր երեխան հաճույքո՞ով է հաճախում դպրոց»: Առաջին հարցին ծնողների 90.2 %-ը նշել է շատ լավ, իսկ մնացյալ 9.8 %-ը՝ լավ: Երկրորդ հարցին ծնողների 96.1%-ը պատասխանել է այո, իսկ 3.9% -ը՝ ոչ:  
Սովորողներին ուղղված «Ընդհանուր առմամբ, քեզ դուր գալիս է՞ սովորել այս դպրոցում» հարցին, հարցվողների 98.3 %-ը պատասխանել է այո:
Աղյուսակ 33. Տվյալներ հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Ուսումնական հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ գործում կատարված ներդրումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարումհաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրմանև այլ աշխատանքներինհամայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևերը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
1. - - -
Նկարագրել համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածության աստիճանը
Սովորողները պարբերաբար կազմակերպում են  շրջայցեր համայնքում, բնակիչների շրջանում անցկացնում են հարցումներ պարզելու համար համայնքում առկա խնդիրները: Համայնքի բնակիչներին հուզող հարցերի մասին դպրոցի աշակերտական խորհուրդը տեղեկացնում է տնօրինությանը և փորձում գտնել համապատասխան լուծումներ:  
Ուսումնական հաստատության մասնակցությունըհամայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը և դրանց ձևերը Ամսաթիվ Մասնակիցսովորողների և աշխատողների տոկոսը Մեկնաբանություն
1.Կանաչապատման աշխատանքներ 2012-2016 17%
2.Տարածքի մաքրման աշխատանքներ Համաքաղաքային շաբաթօրյակների ընթացքում 30%
Ուսումնական հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները, նշել դրանց թիվը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների ու աշխատողների տոկոսը և համայնքի բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.Տարեցների օր 01.10.2016 7%,     25 բնակիչ
2.Սուրբ Զատիկ 16.04.2017 17%   130  բնակիչ
3.Գիրք նվիրելու օր 19.02.2017 12%   70 բնակիչ
4.Հաղթանակի օր 10.05.2017 12%    25բնակիչ
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության մարզադահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և այլ հնարավորություններից
Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսի ծառայություններից են օգտվում համայնքի բնակիչները  Հաճախականությունը՝ ամսեկան կամ տարեկան կտրվածքով Օգտվող բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.Դպրոցի գրադարան Տարեկան 2 անգամ 100-120 բնակիչ
2.Դպրոցի մարզադահլիճ Ամիսը 2 անգամ 40-50 բնակիչ
3.Դպրոցի համակարգչային դասասենյակ  (ինտերնետ) Ամիսը 2 անգամ 20-30 բնակիչ
Ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների(ՀԿ) հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատությանը և ՀԿ-ների համատեղ իրականացված կրթական բոլոր ծրագրերը Ծրագրի տևողությունը ՀԿ –ի անվանումը Մասնակից սովորողների թիվը
1. «Բնական միջավայրը և ես» 1 ամիս ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական  կենտրոն 13 սովորող
2. «Ծխելու դեմ լավագույն հակագովազդ» 1 ամիս Դպրոց կենտրոնների միություն 24 սովորող
3. «Դպրոցի արտաքին և ներքին ձևավորում» 1 ամիս Dasaran.am 200 սովորող
4. «Այո, ես կարող եմ» 8 օր <<Կանանց ռեսուրսների կենտրոն>> ՀԿ 35սովորող
5. «Փրկենք Հայոց Անին» 1 ամիս «Հայ ասպետ»ԿԲՀ 30 սովորող
6. «ԴԴմի օր»  դիմակահանդես 1 օր  <<Երևանի կենդանաբանական այգի>> ՀՈԱԿ 12 սովորող
7. «Արժանապատվության  հիմնական սկզբունքները » 1 օր «ԳԼՈԲԱԼ ՇԵՅՓԵՐՍ» 50 սովորող
8. «Հայոց պետական  խորհրդանիշներ» 1 օր Դպրոց կենտրոնների միություն 80 սովորող
9. «Երիտասարդները  նախազգուշացնում և տեղեկացնում են» 1 օր Հանրային լրագրության  ակումբ 4 սովորող
10. «Սպորտն իմ կյանքում» 2 ամիս Dasaran.am 6 սովորող
11. <<Հայկական ակնաբուժության նախագիծ>> 4 օր Հանրային կրթության դաս  150 սովորող
12. «Ամառային ընթերցանություն» մանկապատանեկան ծրագիր 3 ամիս «Զանգակ» հրատարակչություն 22 սովորող
13. <<Նորագույն  տեխնոլոգիաների օգտագործումը   ինժիներական  մասնագիտացում>> 1օր Դպրոց կենտրոնների միություն 3 սովորող
14. <<Կենգուրու>> ,  <<Մեղու>>  և  ,,Русский медвежонок”  մրցույթներ
 <<Այբ>> հիմնադրամ
15.   <<Տարվա  լավագույն ընթերցող>>  պատվոգիր  Ավ. Իսահակյանի անվ. գրադարան 1 սովորող
16. <<Լավագույն ընթերցող>> պատվոգիր   Կրթության ազգային ինստիտուտ 1 սովորող
17. <<Աշակերտական>> գիտաժողով  <<Արցախի պետականության կայացման դժվարին ուղին>> թեմայով  Եվրասիա hամալսարան 1 սովորող
18.  II  կարգի մրցանակ
 <<Ազգային  ջրային  համագործակցություն>>  ՀԿ-ի 1 սովորող
19. << Բնական աղետներ>> թեմայով նկարչական մրցույթ
 <<Կարմիր Խաչ>>կազմակերպության 2 սովորող
20. <<Ապահով համացանց>> մրցույթ  <<Լավագույն աշխատանք>>
 <<Safe.am>> կայք 1ուսուցիչ
21. Մաթեմատիկայի մրցույթ:  Արժանացել ենք  հավաստագրի    <<Իմ դպրոց >> կայք 1 սովորող
22.  <<Դե անիմացրու>> մրցույթ: Երկու անվանակարգ <<Լավագույն աշխատանք>>, <<Լավագույն ստեղծարարություն>>:
   Ավ. Իսահակյանի տուն-թանգարան դպրոցի թիմը
23.    Ակտիվ  մասնակցություն  ԵԿՄ
24. <<Ոզնի-2017>>   2 սովորող
25. Սեմինարներ, բաց դասեր
 <<Քայլ առ քայլ >> ծրագիր ուսուցիչներ
26. Բաց դասեր
 <<Հայկական ակնաբուժության նախագիծ >> ՀԿ 2 դասարան
27. <<Նորարարությունն սկսվում է դպրոցից >> խորագրով մրցույթին
 << Դպրոց –կենտրոնների միություն >> իրավաբանական անձանց միության 5սովորող
28. Համագործագցություն բնագիտական հոսքի հետ
 Ա.Երզնկյանի անվան հ118 ավագ դպրոցի
29. <<Բարեկամական կամուրջ>>   Տավուշի մարզի Հովք գյուղի դպրոցի հետ 30 սովորող
Ընդհանուր առմամբ ծնողներից և սովորողներից դպրոցից բավարարվածությունը պարզելու նպատակով կատարվել են հետևյալ հարցադրումները և ստացվել են համապատասխան պատասխանները.
Ծնողներ
«Ընդհանուր առմամբ ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր դպրոցի աշխատանքը»:

Ծնողներին ուղղվել են հետևյալ հարցերը.
• Հարցմանը մասնակցած ծնողների 36%-ը դպրոցի աշխատանքը գնահատել է շատ լավ, 60%-ը` լավ, իսկ 4%-ը` բավարար:
• «Ձեր երեխան հաճույքո՞վ է հաճախում դպրոց» հարցին հարցմանը մասնակցած ծնողների 100%-ը պատասխանել է այո:
• «Ինչպե՞ս կգնահատեք դպրոցում Ձեր երեխային դասավանդող ուսուցիչների աշխատանքը» հարցին  հարցմանը մասնակցած ծնողների 32%-ը գնահատել է գերազանց, 68%-ը` լավ:
• «Ընդհանուր առմամբ, ինչպես ե՞ք գնահատում Ձեր երեխայի վերաբերմունքը դպրոցին» հարցին հարցմանը մասնակցած ծնողների 54%-ը գնահատել է գերազանց, 44%-ը` լավ:

Ուսուցիչներին ուղղվել են հետևյալ հարցերը.
• «Ընդհանուր առմամբ, ինչպե՞ս եք գնահատում ծնող-դպրոց հարաբերությունները, ծնողների վերաբերմունքը դպրոցին», որին հարցմանը մասնակցած ուսուցիչների 86,3%-ը պատասխանել է գերազանց, 13,7%-ը` լավ:
• «Որքան հաճախ ե՞ք այլ ծնողների քննարկում երեխաների առաջադիմության կամ վարքի հետ կապված հարցեր» որին հարցմանը մասնակցած ուսուցիչների 86,3%-ը պատասխանել է ամեն ամիս, 9%-ը` ամեն շաբաթ կամ ավելի հաճախ, 4,7%-ը` տարվա մեջ 1 կամ 2 անգամ:

Սովորողներին ուղղվել են հետևյալ հարցերը.
• «Ընդհանուր առմամբ, քեզ դու՞ր է գալիս սովորել այս դպրոցում», որին հարցմանը մասնակցած սովորողների 100%-ը պատասխանել են այո:
• «Քո գնահատմամբ ինչպիսի՞ն է քեզ դասավանդող ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստվածությունը», որինհարցմանը մասնակցած սովորողների 67,2%-ը գնահատել է գերազանց, 23%-ը՝ լավ, իսկ 9,8%-ը` բավարար:

Հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ հիմնական շահառու խմբերի բավարարվածությունը դպրոցից բարձր է և դպրոցը ձեռնարկում է հնարավոր բոլոր քայլերը բավարարելու համար համայնքի կրթական կարիքները:
Մաս 6. Հաստատության հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները

Հիմք ընդունելով դպրոցի գործունեության ներքին գնահատման չափանիշները և ցուցանիշները, հարցման արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը և վերլուծությունը, պարզ է դառնում, որ դպրոցը աշխատում է արդյունավետ, իր գործունեությունը ուղղել է դպրոցի առաքելության իրագործմանը, ուսուցչական կազմը, սովորողները և ծնողները մեծամասնությամբ բավարարված են դպրոցի կատարած աշխատանքներով և ուսումնական գործընթացով, աշակերտները հիմնականում սիրով են հաճախում դպրոց: Անհրաժեշտ է  կազմել աշխատանքների ծրագիր՝ հաջորդ ուսումնական տարում հաշվետվությունում տեղ գտած դիտարկումները շտկելու համար:
Կատարվել է տարբեր գործոնների համադրման արդյունքով պայմանավորված դպրոցի ՈՒԹՀՎ վերլուծության, որն ամփոփվել է Աղյուսակ 34-ում:

Աղյուսակ 34. ՈՒԹՀՎ վերլուծության

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր
1. Աշխատակազմի գործունեության ուժեղ կողմեր
• Դպրոցի վարչական կազմը, տնօրենի առաջնորդությամբ, ունեն դպրոցի ղեկավարման և կառավարման անհրաժեշտ պատրաստվածություն և փորձառություն:
• Դպրոցի տնօրինությունը հետամուտ է և հետևողական ուսումնական բարենպաստ պայմանների ստեղծման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներին:
• Ուսուցիչներն ունեն անհրաժեշտ որակավորում, աշխատում են համաձայն իրենց մասնագիտական որակավորման, փորձառու են և պարբերաբար անցնում են մասնագիտական կատարելագործման դասընթացներ
• Ուսուցիչները հիմնականում աշխատում են բարյացակամ համագործակցային մթնոլորտում , կազմակերպում են բաց դասեր և փոխադարձ դասալսումներ:
• Ուսուցիչները խրախուսում են սովորողների կողմից միջոցառումների կազմակերպումը և մասնակցում դրանց: 1. Աշխատակազմի գործունեության թույլ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը
• Դպրոցի վարչական կազմի հնարավորությունները՝ լրացուցիչ ֆիանսական միջոցներ հայթաթելու, և համայնքի օգնությամբ դպրոցի խնդիրները լուծելու և նմանատիպ հարցերում սահմանափակ են:
• Երիտասարդ ուսուցիչների թիվը շատ փոքր է ( միջինում տարիքը կազմում է 44 տարեկան),  որը վտանգում է որկյալ ուսուցիչների սերնդափոխությունը
• Ուսուցիչների ոչ մանակավարժական (գիտական, հետազոտական, ստեղծագործական) գործունեությունը թույլ հիմքերի վրա է,  տարակարգ  ունեցող ուսուցիչները  երեքն են:
2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության ուժեղ կողմեր
• Դպրոցը վերջին տարիներին գրանցել է սովորողների թվի աճ՝ չնայած տարածքում գործող այլ դպրոցների առկայությանը
• Վերջին տարիների ընթացքում գրանցվել է սովորողների առաջադիմության աճ
• Սովորողների կարգապահությունը բարձր է,  հաճախումները կանոնավոր և բացակայությունների թիվը` փոքր:
• Արտահոսքը դպրոցից մեծ չէ:
• Աշակերտական խորհուրդը շատ ակտիվ է  տարբեր միջոցառումների կազմակերպման և իրագործման հարցերում:
2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության թույլ կողմեր
• Միջին առաջադիմության ոչ բարձր մակարդակի արդյունքում ցածր է նաև սովորողների մասնակցությունը հանրապետական և միջազգային օլիմպիադաներին:
• Որոշ աշակերտներ և ծնողներ ցուցաբերում են անտարբերություն ուսումնական գործընթացի կազմակերպական հարցերին, որն անդրադառնում է առաջադիմության վրա:
• Սովորողների նախաձեռնողականությունը  իրենց հուզող հարցերի շուրջ ցածր է, ինչպես նաև սակավ է մասնակցությունը իրենց վերաբերող հարցերի քննարկումներին :


3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության ուժեղ կողմեր
• Դպրոցն ակտիվ ներգրավում է սովորողներին  և ծնողներին համայնքի հիմնախնդիրների լուծմանը՝ որպես կամավորներ:
• Դպրոցը համագործակցում է տարբեր  կրթական հաստատությունների հետ՝ իր առաքելության իրագործման նպատակով:
• Կառավարման խորհուրդը քաջատեղյակ է դպրոցի հիմնախնդիրներից և իր գործունեությամբ նպաստում է դպրոցի զարգացմանը
3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության թույլ կողմեր
• Ծնողների մասնակցությունը համայնքի հիմնախնդիրների լուծմանը սակավ է , բացի այդ բացակայում է նաև մասնակցության համապատասխան մոտիվացիան


4.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը
• Դպրոցն ունի անհրաժեշտ գրադարանային, լաբորատոր և տեխնիկական ռեսուրսներ՝ ուսումնական գործընթացը որակյալ կազմակերպելու համար
• Դպրոցի տնօրինությունը  կարևորում է ՏՀՏ կիրառելիությունը ուսումնական գործընթացում 4.Ռեսուրսներով ապահովվածության խնդիրները

• Դպրոցի տեխնիկական ռեսուրսների արդիականացման համար հավելյալ ֆինանսներ առկա չեն
• Սովորողների մի մասը մոտիվացված չէ ուսումնական ռեսուրսների օգտագործման համար
5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ հաջողությունները
• Դպրոցը խրախուսում է ուսուցչի որակյալ աշխատանքը:
• Դպրոցը ցույց է տալիս նախաձեռնություն սոցիալական գործընկերների հետ համագործակցության և տարբեր մրցույթներին սովորողների մասնակցության հարցերում:
• Դպրոցը կազմակերպում է մշակութային և հասարակական միջոցառումներ, հրավիրում մասնագետներ սովորողների համար տարբեր թեմաներ դասախոսություններ և զրույցներ անցկացնելու նպատակով:
• Դպրոցը ուսուցիչներից պահանջում է մասնագիտական ակտիվ դրսևորումներ (բաց դասեր, փոխադարձ դասալսումներ, զեկույցների պատրաստում, ծրագրերի ներկայացում, մրցույթներին մասնակցություն և այլն):
5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ թույլ կողմերը
• Դպրոցի նախաձեռնած քայլերը ներդրումային, դրամաշնորհային ծրագրերի դիմելու և իրականացնելու ուղղությամբ սակավաթիվ են
• Ցածր է սովորողների նախաձեռողականությունն իրենց հուզող և իրենց վերաբերող հարցերում
• Ցածր է սովորողների մասնակցությունը որոշումներ կայացնելու գործընթացներում :

6. Հաղորդակցության, համագործակցության ուժեղ կողմերը
• Դպրոցն ունի ֆեյսբուքյան էջ, որը դպրոցի գործունեությունը դարձնում է հանրային և թափանցիկ:
• Դասավանդման ընթացքում ուսուցիչներն աշակերտների միջև ստեղծում են փոխհամագործակցության կապեր:
• Իրականացվում են դպրոց-ընտանիք-համայնք փոխհամագործակցությունն ամրապնդող միջոցառումներ:  6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն
• Սովորողների և մանկավարժների ոչ բարձր ՏՀՏ գրագիտության մակարդակը
• Ուսուցիչները բավականաչափ ժամանակ չունեն հանրային հաղորդակցությունը ապահովելու, ինչպես նաև էլեկտրոնային ռեսուրսներով տեղեկատվության տարածման համար
7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված հաջողությունները
• Տնօրինության պատրաստակամությունը և համապատասխան միջոցառումների իրագործումը՝ դպրոցի ֆինանսական միջոցների ավելացման ուղղությամբ
• Ֆինանսական միջոցների  արդյունավետ բաշխում 7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված դժվարությունները և խնդիրները
• Այլ աղբյուրներից ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու հմտությունների ոչ բարձր մակարդակ


Հնարավորություններ
1. Դպրոցի ղեկավարությունը և մանկավարժական կոլեկտիվը պատրաստակամ է իրականացնելու նոր նախաձեռնություններ
2. Դպրոցում դասավանդման որակը բարձրացնելու նպատակով միջազգային ծրագրերի առկայություն Վտանգներ
1. Արտագաղթի աճ և դեմոգրաֆիկ ոչ նպաստավոր փոփոխություններ
2. Համայնքի սոցիալտնտեսական վիճակի վատացում
3. Ուսման նկատմամբ դպրոցականների ցածր շահագրգռվածություն
4. Խրախուսման համակարգի ոչ ճկուն համակարգի հետևանքով՝ որոշ ուսուցիչների որակյալ դասավանդելու մոտիվացիայի բացակայություն
ՈՒԹՀՎ  վերլուծության  արդյունքները.
• Դպրոցում ստեղծված են լավ  պայմաններ  միջնակարգ որակյալ կրթություն ապահովելու, համայնքի և սովորողների անհատական կրթական կարիքները բավարարելու  համար:
• Դպրոցի տնօրինությունը և ուսուցչական կազմի մեծամասնությունը պատրաստ է ներդել և կիրառել  ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ,
• Դպրոցի ուսումնամեթոդական ռեսուրսները բավարար են որակյալ միջնակարգ կրթություն ապահովելու համար
• Սովորողների մեծամասնության մոտ առկա է սովորելու մոտիվացիա
• Դպրոցը պետք է ապահովի նաև երիտասարդ կադրեր՝ ուսուցչական սերնդափոխությունը ապահովելու նպատակով
• Դպրոցը պետք է պարբերաբար իրականացնի տարբեր խնդիրներին վերաբերող իրազեկման բարձրացման միջոցառումներ՝ ուսուցիչների, սովորողների և ծնողների համար
• Դպրոցը պետք է ձեռնարկի միջոցներ ուղղված ուսուցիչների պարբերական վերապատրաստմանը, մասնավորապես, դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառելիության նպատակով
• Դպրոցը պետք է կազմակերպի համապատասխան միջոցառումներ՝ սովորողների և ուսուցիչների շրջանում ներառական կրթության նկատմամբ կարծրատիպերը հաղթահարելու և վերաբերմունքը փոփոխելու նպատակով
• Դպրոցը պետք է իրականացնի հատուկ միջոցառումներ` համայնքին  և այլ դոնոր կազմակերպություններին դպրոցի ուսումնատեխնիկակական բազան պարբերաբար արդիականացնելու, լաբորատորիաների հագեցման աշխատանքներում  ներգրավելու գործում:
•  Դպրոցը պետք է իրականացնի հատուկ միջոցառումներ`  համայնքում   կրթության  վարկը   և սովորողների մոտիվացիան էլ ավելի բարձրացնելու ուղղությամբ: 
Copyright © School-155
Back to content | Back to main menu